Repozytorium UR

Wpływ Rady Szkolnej Krajowej na wdrażanie narodowego modelu wychowawczego w latach 1918–1926 (na przykładzie OSK)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Niedojadło, Andrzej
dc.date.accessioned 2019-08-08T10:15:27Z
dc.date.available 2019-08-08T10:15:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr specjalny 1(2018), s. 82–97 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4798
dc.description.abstract W artykule przedstawiono wpływ Rady Szkolnej Krajowej (RSK) na początki tworzenia się państwa i szkolnictwa polskiego oraz wychowania narodowego. Pomimo początkowej niechęci do władz centralnych RSK zarządziła palące zmiany w programach nauczania i obowiązkowe uczestnictwo młodzieży szkolnej w nabożeństwach odprawianych za wolną ojczyznę. Zwracała uwagę, aby w programach i podręcznikach nauczania znalazły się treści i bohaterowie wspomagający narodowy model wychowania. W okresie jej funkcjonowania wydano pierwsze świadectwa z polskim godłem narodowym i przyjęto na trwałe świętowanie ważnych uroczystości rocznicowych – Konstytucji 3 Maja, insurekcji kościuszkowskiej, powstań narodowo-wyzwoleńczych i odzyskania niepodległości – w polskich szkołach. Wpływała na kształtowanie postaw patriotycznych, moralnych i utrwalanie tożsamości narodowej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the influence of ROC on the beginnings of state formation and Polish education and national education. In spite of the initial reluctance towards the central authorities, the ROC commissions urgent changes in curricula and obligatory participation of school youth in services celebrated as a free homeland. She paid attention to the programs and teaching manuals included content and characters supporting the national model of education. During its operation, the first certificates with the Polish national emblem were issued and permanent celebrations of important anniversary celebrations – the Constitution of May 3, Kościuszko Insurrection, national liberation and independence regains – in Polish schools were adopted. It influenced the shaping of patriotic and moral attitudes and the consolidation of national identity. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Rada Szkolna Krajowa pl_PL.UTF-8
dc.subject patriotyzm pl_PL.UTF-8
dc.subject tożsamość narodowa pl_PL.UTF-8
dc.subject uroczystości państwowe pl_PL.UTF-8
dc.subject wychowanie narodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject National School Council pl_PL.UTF-8
dc.subject patriotism pl_PL.UTF-8
dc.subject national identity pl_PL.UTF-8
dc.subject state celebrations pl_PL.UTF-8
dc.subject national education pl_PL.UTF-8
dc.title Wpływ Rady Szkolnej Krajowej na wdrażanie narodowego modelu wychowawczego w latach 1918–1926 (na przykładzie OSK) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Influence of the National School Council on the Implementation of the National Educational Model in the Years 1918–1926 (on the Example of the OSK) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.5.7
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje