Repozytorium UR

Classics of Education Sciences: Maria Montessori. Background knowledge and perceived meanings of University students compared to teachers attending Montessori in-service training courses

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Salassa, Monica
dc.date.accessioned 2019-04-17T11:18:55Z
dc.date.available 2019-04-17T11:18:55Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 241–255 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-672-1
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4564
dc.description.abstract Maria Montessori’s pedagogy is considered a “classics” of Education Sciences. In this contribution, a survey conducted with three different groups of subjects attending University lectures or in-service Montessori training courses is reported. Main research purpose is to discover background knowledge and perceived meanings of each group concerning the Montessori Method and its main characteristics. Data collected from the three groups under investigation are compared to identify the most macroscopic differences and / or similarities. Through the graphs produced, first reflections and conclusions are attempted, at the same time readers are invited to build their own opinions inferring other meanings or conclusions thanks to data and reading tools provided. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Pedagogika Marii Montessori jest postrzegana jako „klasyka” w naukach edukacyjnych. W pracy zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na trzech grupach badawczych: studentach oraz dwóch grupach nauczycieli będących uczestnikami szkolenia Montessori. Głównym celem badania było rozpoznanie stanu wiedzy środowiskowej i ustalenie, co poszczególne grupy rozumieją przez metodę Montessori. Zebrane dane przeanalizowano, aby określić najważniejsze różnice i podobieństwa w wynikach uzyskanych w tych grupach. Graficzne zaprezentowanie wyników badań pozwoliło na sformułowanie wniosków, czytający może także na ich podstawie samodzielnie zbudować własną opinię na ten temat. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Montessori pedagogy pl_PL.UTF-8
dc.subject Montessori Method pl_PL.UTF-8
dc.subject Quantitative methodology pl_PL.UTF-8
dc.subject Qualitative methodology pl_PL.UTF-8
dc.subject Education Sciences pl_PL.UTF-8
dc.subject Teachers pl_PL.UTF-8
dc.subject In-service training course pl_PL.UTF-8
dc.subject University students pl_PL.UTF-8
dc.subject Background knowledge pl_PL.UTF-8
dc.subject pedagogika Montessori pl_PL.UTF-8
dc.subject metoda Montessori pl_PL.UTF-8
dc.subject metodologia ilościowa pl_PL.UTF-8
dc.subject metodologia jakościowa pl_PL.UTF-8
dc.subject nauki edukacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczyciele pl_PL.UTF-8
dc.subject szkolenia zawodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject studenci Uniwersytetu pl_PL.UTF-8
dc.subject wiedza środowiskowa pl_PL.UTF-8
dc.title Classics of Education Sciences: Maria Montessori. Background knowledge and perceived meanings of University students compared to teachers attending Montessori in-service training courses pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Klasyka nauk edukacyjnych: Maria Montessori. Wiedza środowiskowa i odkrycie znaczenia w ocenie studentów Uniwersytetu oraz nauczycieli uczestniczących w kursie szkoleniowym Montessori pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2018.6.18
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje