Repozytorium UR

Szkolnictwo specjalne na ziemiach polskich w XIX i początkach XX w. (ze szczególnym uwzględnieniem zaboru austriackiego)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pelczar, Roman
dc.date.accessioned 2019-04-17T08:42:20Z
dc.date.available 2019-04-17T08:42:20Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 13–21 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-672-1
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4548
dc.description.abstract Celem artykułu było ukazanie uwarunkowań, które w XIX w. przyczyniły się do powstania pierwszych szkół specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających specjalnej troski. Miało to miejsce na ziemiach polskich w czasach zaborów. Główną uwagę zwrócono na działania w tym zakresie podjęte w zaborze austriackim. Do zreferowania tematu wykorzystano literaturę naukową odnoszącą się do szczegółowych zagadnień składających się na tytułowy problem badawczy. Na system szkolnictwa specjalnego składały się w tym czasie następujące typy szkół: dla głuchych, niewidzących, upośledzonych umysłowo oraz zdemoralizowanych. Zostały one w artykule kolejno omówione. Ponadto szkolnictwo specjalne na ziemiach polskich zostało skonfrontowane z podobnym szkolnictwem działającym w różnych krajach europejskich. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the article was to show the conditions that in the nineteenth century contributed to the creation of the first special schools for children with disabilities and requiring special care. This took place in the Polish lands at the time of the partitions. The main attention was paid to activities in this field, taken under Austrian rule. To illustrate the theme used in the scientific literature relating to specific issues that make up the title research problem. The system of special education consisted at that time the following types of schools: for the deaf, blind, mentally retarded and demoralized. They were subsequently discussed. In addition, special education in the Polish lands have been confronted with similar schools operating indifferent European countries. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject szkolnictwo w Galicji pl_PL.UTF-8
dc.subject szkolnictwo specjalne w Polsce w czasach zaborów pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoły dla niewidzących w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoły dla głuchych w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoły dla niepełnosprawnych umysłowo w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoły dla dzieci zdemoralizowanych w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.subject Education in Galicia pl_PL.UTF-8
dc.subject schools for special education in Poland under the partitions pl_PL.UTF-8
dc.subject schools for the blind in Poland pl_PL.UTF-8
dc.subject schools for the deaf in Poland pl_PL.UTF-8
dc.subject schools for the mentally disabled in Poland pl_PL.UTF-8
dc.subject schools for the children demoralized in Poland pl_PL.UTF-8
dc.title Szkolnictwo specjalne na ziemiach polskich w XIX i początkach XX w. (ze szczególnym uwzględnieniem zaboru austriackiego) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Schools for special education in the Polish territories in the nineteenth and the early twentieth century (with special emphasis on the Austrian partition) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2018.6.2
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje