Repozytorium UR

Štúdium kvality vnútorného prostredia a jeho vplyv na výkon žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Depešová, Jana
dc.date.accessioned 2019-03-04T12:45:07Z
dc.date.available 2019-03-04T12:45:07Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 68–73 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4356
dc.description.abstract Vplyv kvality vnútorného prostredia na ľudskú výkonnosť, ako dokazujú aj najnovšie výskumy, zohráva vo výchovno-vzdelávacom procese významnejšiu úlohu, ako sa pôvodne predpokladalo. Je preto nevyhnutné poznať vzťahy medzi jednotlivými faktormi a ich potenciálom ovplyvňovať pohodu, sústredenosť a vnímanie žiaka. Skúmaná problematika je obsahom riešenia projektu Vega, ktorého cieľom je definovať, analyzovať a objektivizovať tie faktory, ktoré sú najvýznamnejšie z hľadiska vplyvu na kvalitu výučby a prostredníctvom didaktických testov získať relevantné informácie o vplyve prostredia na sústredenosť a výkonnosť žiakov. Získané výsledky prinesú aplikačné výstupy riadenia vnútornej klímy potrebné na zvýšenie kvality vyučovacieho procesu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract As the latest researches showed, the influence of the quality of the internal environment on human performance plays more significant role in the educational process than we originally assumed. It is therefore necessary to know the relationships between the individual factors and their potential to influence the well-being, concentration and perception of a student. The aim of the VEGA project, is to define, analyze and objectify those factors that are most relevant from the point of view of impact on the quality of teaching. Using the didactic tests, it is possible to obtain relevant information about the impact of the environment on student’s concentration and performance. The obtained results will provide the rules of internal climate. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject výchovno-vzdelávací proces pl_PL.UTF-8
dc.subject kvalita vzdelávacieho prostredia pl_PL.UTF-8
dc.subject výkonnosť žiakov pl_PL.UTF-8
dc.subject faktory školského prostredia pl_PL.UTF-8
dc.subject educational process pl_PL.UTF-8
dc.subject quality of the educational environment pl_PL.UTF-8
dc.subject pupil performance pl_PL.UTF-8
dc.subject factors of the school environment pl_PL.UTF-8
dc.title Štúdium kvality vnútorného prostredia a jeho vplyv na výkon žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Study of the Quality of the Interior Environment and its Impact on a Student’s Performance in the Education and Learning Process pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.8
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje