Repozytorium UR

„Kolorowanie szarzyzny” – o twórczości literackiej Czesława Janczarskiego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Maciejowska, Marta
dc.date.accessioned 2019-02-15T09:10:16Z
dc.date.available 2019-02-15T09:10:16Z
dc.date.issued 2019-02-26
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4332
dc.description Promotor: dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. UR. - 221 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Praca jest próbą uchwycenia istoty poetyckiego paradygmatu i usytuowania twórczości poety na tle polskiej poezji XX wieku. Pierwszy rozdział systematyzuje początki jego twórczości oraz podejmuje próbę wyjaśnienia zależności poety od tzw. kręgu Czechowiczowskiego. Rozdział drugi poświęca uwagę zwierzętom i roślinom. Celem tej części pracy jest prześledzenie „topografii” zwierzęcej i roślinnej, sposobu ich obrazowania i łączonej z nimi symboliki. Twórczość poety poddano analizie pod względem możliwości konceptualizacji językowej oraz procesów konceptualizacji myśli. Wyzyskując inspiracje francuskiej filologii (Pierre Guirauda) oraz doświadczenia analityczne Kazimierza Wyki, podjęto próbę ustalenia wirtualnego adresata utworów Janczarskiego. Za pomocą operacji stylometrycznych wybranych typów leksyki określono krąg wspólnot znakowych i ujawniono istnienie ważnego procesu „uniwersalizacji adresata”. Część zatytułowana: Kreacje bohaterów w twórczości dla dzieci Czesława Janczarskiego prezentuje typy „bohaterów w drodze” na przykładzie opowieści o baśniowej proweniencji. Rozdział kończy analiza wybranych autografów poety. Przedmiotem ostatniej części: W kolorowym świecie ilustracji do utworów Czesława Janczarskiego jest pokazanie sposobów realizacji „idei korespondencji sztuk: słowa i obrazu. Całość zamyka podsumowanie rozważań o twórczości Czesława Janczarskiego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The work is an attempt to capture the essence of the poetic paradigm and situate the poet's work against the background of the Polish poetry of the twentieth century. The first chapter systematizes the beginnings of his work and attempts to explain the dependence of the poet on the so-called the Czechowiczowski group. The second chapter devotes attention to animals and plants. The aim of this part of the work is to follow the animal and plant topography, the way they are imaged and combined with their symbolism. The poet's work has been analyzed in terms of language conceptualization and conceptualization of thoughts. Exploiting the inspiration of the French philology (Pierre Guiraud) and the analytical experience of Kazimierz Wyka, an attempt was made to determine the virtual recipient of Janczarski's works. Using stylometric operations of selected types of lexis, a circle of sign communities was identified and an important process of "universalizing the recipient" was revealed. The third chapter presents types of "heroes on the way" based on the story of a fairy-tale provenance. The chapter ends with the analysis of poet’s selected autographs. The objective of the last chapter is to show the ways of implementing "the idea of the correspondence of the arts: the word and the image. The whole study closes with a summary of the reflections on the work of Czesław Janczarski. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject dzieciństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject pejzaż pl_PL.UTF-8
dc.subject baśń pl_PL.UTF-8
dc.subject liryzm pl_PL.UTF-8
dc.subject childhood pl_PL.UTF-8
dc.subject landscape pl_PL.UTF-8
dc.subject fairy tale pl_PL.UTF-8
dc.subject lyricism pl_PL.UTF-8
dc.title „Kolorowanie szarzyzny” – o twórczości literackiej Czesława Janczarskiego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative „Coloring the Grays” – about the literary output of Czeslaw Janczarski pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje