Repozytorium UR

Wykorzystanie funduszy unijnych w województwie podkarpackim

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lichota, Wojciech
dc.date.accessioned 2019-01-15T13:28:26Z
dc.date.available 2019-01-15T13:28:26Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 56(4)/2018, s. 395–403 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4304
dc.description.abstract Celem artykułu jest zaprezentowanie stanu wykorzystania funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego. W szczególności analizie poddano jednostki realizujące projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Rok 2018 jest decydującym w kontekście możliwości skorzystania z tzw. krajowej rezerwy wykonania, która zależy od wykonania wskaźników finansowych. W artykule zaprezentowano stan wykorzystania funduszy unijnych w województwie podkarpackim oraz prognozy dotyczące osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu. Oceniono też zasadność realizacji projektów przy wsparciu funduszy UE. Od chwili uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 do dnia 31 grudnia 2017 r. złożono 3868 wniosków poprawnych pod względem formalnym, na łączną kwotę dofinansowania 8,23 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 1757 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 4,51 mld zł, co stanowiło 51,01% alokacji środków z tego Programu. Wartość wydatków w części dofinansowania UE wynikająca z 3736 złożonych wniosków o płatność wyniosła 749,93 mln zł. W artykule wskazano, że realizacja projektu dofinansowanego z funduszy UE, oprócz korzyści związanych z uzyskaną dotacją, nakłada na wnioskodawcę wiele obowiązków, np. konieczność zabezpieczenia wkładu własnego, przestrzegania prawa wspólnotowego i krajowego, w tym ustawy prawo zamówień publicznych. Zwrócono również uwagę na bardzo duże zainteresowanie wnioskodawców poszczególnymi naborami wniosków. Łączna wartość wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze bardzo często znacznie przewyższała dostępną alokację środków, co powodowało niezadowolenie potencjalnych beneficjentów. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the article is to present the state of using EU funds by local government units from the Podkarpackie Voivodeship. In particular, the entities implementing projects under the Regional Operational Program of the Podkarpackie Voivodeship for the years 2014-2020 have been analyzed. The year 2018 is decisive in the context of the possibility of using the so-called the national performance reserve, which depends on the implementation of the financial ratios. The article presents the state of using EU funds in the Podkarpackie Voivodeship and forecasts regarding the achievement of product and result indicators. Since 2014, by 31 December 2017, 3868 applications have been submitted, correct in formal terms, for the total amount of co-financing 8,23 billion zlotys. In the same period, 1757 contracts for co-financing were signed for the amount of co-financing in the EU, 4,51 billion zlotys. The value of expenditures in the part of EU co-financing resulting from 3736 applications submitted for payment amounted to 749,93 million zlotys. The article indicates that the implementation of a project co-financed from EU funds, in addition to the benefits associated with the grant, imposes many obligations on the applicant, such as the need to secure own contribution, compliance with Community and national law, including the law on public procurement. Attention was also drawn to the great interest of applicants in individual calls for proposals. The total value of applications submitted in response to the vacancy announcement very often outstripped the available allocation of funds, which caused dissatisfaction of potential beneficiaries. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject programy regionalne pl_PL.UTF-8
dc.subject województwo Podkarpackie pl_PL.UTF-8
dc.subject fundusze europejskie pl_PL.UTF-8
dc.subject fundusze strukturalne pl_PL.UTF-8
dc.subject regional programmes pl_PL.UTF-8
dc.subject Podkarpackie Province pl_PL.UTF-8
dc.subject EU funds pl_PL.UTF-8
dc.subject European funds pl_PL.UTF-8
dc.subject structural funds pl_PL.UTF-8
dc.title Wykorzystanie funduszy unijnych w województwie podkarpackim pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2018.4.32


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje