Repozytorium UR

Jednostka samorządu terytorialnego jako partner regionalnego systemu innowacji w modelach potrójnej i poczwórnej helisy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Łącka, Irena
dc.date.accessioned 2019-01-14T11:02:10Z
dc.date.available 2019-01-14T11:02:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 56(4)/2018, s. 37–52 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4275
dc.description.abstract W XXI w. rozwój gospodarczy Polski i jej regionów zależy od zdolności do podnoszenia innowacyjności podmiotów gospodarczych. Poprawa innowacyjności na poziomie regionu wymaga współpracy regionalnych partnerów sektora nauki, przedsiębiorstw i sektora publicznego. Taką kooperację, opartą na relacjach i powiązaniach w procesie tworzenia wiedzy i innowacji między światem nauki, gospodarki a władzami publicznymi, opisuje model potrójnej helisy (Triple Helix). W ostatniej dekadzie model ten rozwinięto o sferę mediów i społeczeństwa obywatelskiego, tworząc koncepcję poczwórnej helisy (Quadruple Helix). Podstawę tego modelu stanowi przekonanie o znaczącej roli społeczeństwa i użytkowników dóbr w procesach innowacyjnych. Ewolucja modeli helisy uświadamia potrzebę przeanalizowania roli i sposobów aktywności jednostek władzy w regionie w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach współczesnych procesów innowacyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie modeli potrójnej i poczwórnej helisy, a także roli i miejsca jednostek samorządu w regionalnych systemach innowacji w tych koncepcjach współpracy. Poza teoretycznym omówieniem tych zagadnień zaprezentowano w opracowaniu przykładowe działanie jednostki samorządu terytorialnego za granicą, wpisujące się w jej proinnowacyjną aktywność w modelu poczwórnej helisy. Podczas badań korzystano z krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, wyników badań innych autorów. Na potrzeby opracowania wykorzystano studium literatury i syntezę. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In XXI century the economic growth of Poland and its regions depends on their capacity to increasing the innovative character of business entities. The improvement of innovation on a regional level demands a cooperation of vernacular partners of science, enterprises and public sector. This cooperation, based on relations and connections in processes of composing knowledge and innovations between science, economy and public authorities is described as a triple helix model. This model was developed in the last decade by media and civil society spheres and created a model of a quadruple helix. The basis of this model leans on a conviction about significant role of society and users of goods in innovation processes. The evolution of helix models enlightens a need to analyze the role and devices of activity of authorities in a region in dynamically changing conditioning of contemporary processes of innovativeness. The aim of the article is to present models of triple and quadruple helix as well as roles and placement of local authorities in regional systems of innovations in those concepts of cooperation. Besides theoretical periphrasis of those issues, it presents exemple activity of local government unit abroad. These activity fit in proinnovative activeness in model of quadruple helix. During the research, the national and foreign literature on the subject were used, as well as the results of the research of other authors. A synthesis and literature study were used for the purposes of the research paper. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Artykuł został przygotowany w ramach badań statutowych jednostki i sfinansowany ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Katedry Ekonomii i Rachunkowości ZUT w Szczecinie w 2018 roku. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject regionalny system innowacji pl_PL.UTF-8
dc.subject samorząd terytorialny pl_PL.UTF-8
dc.subject współpraca pl_PL.UTF-8
dc.subject potrójna helisa pl_PL.UTF-8
dc.subject poczwórna helisa pl_PL.UTF-8
dc.subject regional innovation system pl_PL.UTF-8
dc.subject local government pl_PL.UTF-8
dc.subject cooperation pl_PL.UTF-8
dc.subject triple helix pl_PL.UTF-8
dc.subject quadruple helix pl_PL.UTF-8
dc.title Jednostka samorządu terytorialnego jako partner regionalnego systemu innowacji w modelach potrójnej i poczwórnej helisy pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2018.4.3


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje