Repozytorium UR

Wpływ nierówności dochodowych na rozwój kapitału ludzkiego w krajach OECD po 1990 roku

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Bartak, Jakub
dc.date.accessioned 2019-01-11T09:16:17Z
dc.date.available 2019-01-11T09:16:17Z
dc.date.issued 2019-01-24
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4271
dc.description Promotor: prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak, 211 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Celem głównym pracy jest zidentyfikowanie roli nierówności dochodowych w procesach rozwoju kapitału ludzkiego w krajach OECD po 1990 roku. W pracy ustalono, że nierówności dochodowe pełnią dwojaką rolę w procesach rozwoju kapitału ludzkiego. Z jednej strony, wysoka koncentracja dochodu stanowi barierę dla powszechności inwestycji edukacyjnych. Zaś z drugiej strony, nierówności dochodowe stanowią bodźce motywujące do samorozwoju, pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Zwornikami regulującymi siłę pozytywnych bądź negatywnych efektów nierówności dochodowych są instytucje ekonomiczne, a w szczególności instytucje edukacyjne. Ze względu na zróżnicowania instytucjonalne, sumaryczne efekty dysproporcji dochodowych dla kapitału ludzkiego różnią się między poszczególnymi gospodarkami. W grupie krajów cechujących się inkluzyjnymi instytucjami edukacyjnymi, zarówno zbyt duże jak i zbyt małe dysproporcje dochodowe spowalniają rozwój kapitału ludzkiego. Optymalne zróżnicowanie dochodów w tych krajach oszacowano na około 0,30 współczynnika Giniego. W krajach cechujących się instytucjami ekskluzywnymi, dominują ujemne skutki polaryzacji dochodów dla upowszechniania wiedzy, kompetencji, zdrowia i umiejętności. Rozwojowi kapitału ludzkiego w tych państwach sprzyjać powinno obniżenie polaryzacji dochodów bądź zmiana instytucjonalna podnosząca inkluzyjność systemu edukacyjnego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The main objective of the dissertation is to identify the role of income inequalities in human capital development processes in OECD countries. In the course of the work, it was found that income inequalities play a double role in the processes of human capital development. On the one hand, high income concentration is a barrier to educational investments. On the other hand, income inequalities provide incentives for self-development, deepening knowledge and acquiring new skills. The strength of positive and negative impact of income inequalities on human capital depends on economic institutions, and in particular - educational institutions. Due to institutional differences, total effects of income inequalities on human capital differ among various countries. In the group of countries characterized by inclusive educational institutions, both too large and too small disproportions in income slow down the development of human capital. The optimal income disparities in these countries were estimated at around 0.30 of the Gini coefficient. In countries with exclusive institutions, the negative effects of income polarization for the dissemination of knowledge, competences, health, and skills prevail. The development of human capital in these countries should be supported by lower income inequalities or institutional change that increases the inclusivity of the educational system. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject nierówności dochodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject kapitał ludzki pl_PL.UTF-8
dc.subject modele panelowe pl_PL.UTF-8
dc.subject uogólniona metoda momentów pl_PL.UTF-8
dc.subject income inequalities pl_PL.UTF-8
dc.subject human capital pl_PL.UTF-8
dc.subject panel models pl_PL.UTF-8
dc.subject generalized method of moments pl_PL.UTF-8
dc.title Wpływ nierówności dochodowych na rozwój kapitału ludzkiego w krajach OECD po 1990 roku pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Impact of Income Inequalities on the Development of Human Capital in OECD Countries After 1990 pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje