Archiwum polonisty: niefotogeniczne bogactwo

Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Stanisz, Marek
Ożóg, Zenon
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Edytorstwo i tekstologia dzieł literackich to dziedziny o ambiwalentnym statusie. Z jednej strony szereg tendencji obecnych we współczesnym życiu naukowym zdaje się obniżać ich prestiż (wystarczy wspomnieć o wymogach szybkiego awansu zawodowego czy też o powszechnie akceptowanej regule pluralizmu interpretacyjnego). Z drugiej strony stale realizowane są fundamentalne projekty edytorskie, rośnie też popularność polonistycznych studiów o tej specjalności oraz zapotrzebowanie rynku pracy na fachowców w tej dziedzinie. Najnowszy numer „Tematów i Kontekstów” poświęcony został właśnie edytorstwu i tekstologii, a także pracom dokumentującym polskie życie literackie w kraju i poza jego granicami. W intencji redaktorów ma to być zaproszenie do refleksji nad stanem polskiego edytorstwa oraz wyzwaniami przed nim stojącymi.
Editorship and textology of literary works are fields with quite an ambivalent status. On the one hand the range of trends presented in contemporary scientific life seem to lower their prestige (it is enough to mention the requirements for rapid professional advancement or the widely accepted principle of interpretational pluralism). On the other hand fundamental editorial projects are constantly realized, also the popularity of Polish philology studies with this specialty is increasing as well as the market demand for specialists in this field. The latest issue of “Tematy i Konteksty” (“Themes and Contexts”) has been devoted precisely to editorship and textology as well as works documenting Polish literary life in Poland and abroad. The intention of the editors is to initiate reflection on the present state of Polish editorship and the challenges it faces.
Opis
Słowa kluczowe
edytorstwo dzieł literackich , tekstologia dzieł literackich , źródła , archiwum literackie , literaturoznawstwo
Cytowanie
M. Stanisz, Z. Ożóg, Archiwum polonisty: niefotogeniczne bogactwo, "Tematy i Konteksty" 2012, nr 2 (7): Z archiwum polonisty, s. 7-11.