Terapia logopedyczna dziecka z mutyzmem wybiórczym. Opis i analiza przypadku

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Bystrzanowska, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest opis przypadku Kamila – 5-letniego chłopca, który trafił do poradni psychologiczno-pedagogicznej (dalej: ppp) z powodu trudności w komunikacji werbalnej i pozawerbalnej z rówieśnikami oraz nauczycielami w przedszkolu. Rodzice chłopca po wstępnej diagnozie w ppp udali się na konsultację psychiatryczną w celu potwierdzenia podejrzenia mutyzmu wybiórczego u syna. Następnie, po otrzymaniu diagnozy MW od psychiatry, złożyli wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dalej: WWRDz). Kamil z chwilą zgłoszenia się do ppp został objęty terapią logopedyczną – najpierw w poradni, potem w przedszkolu (przez 1,5 roku). Obecnie chłopiec w dalszym ciągu objęty jest terapią logopedyczną na terenie przedszkola z powodu wady wymowy, ale nie ma już żadnych trudności z werbalną komunikacją z rówieśnikami i personelem przedszkola.
This article describes a five year old Kamil who was admitted to a psychological and pedagogical counselling centre (hereinafter: ‘ppc’) due to difficulties in verbal and non-verbal communication with his peers and teachers at kindergarten. After an initial diagnosis at ppc, the boy was referred to a psychiatrist for consultation concerning the suspicion that he suffers from selective mutation. Then, having their son diagnosed with selective mutation by the psychiatrist, the parents applied to the psychological and pedagogical counselling office with a request for issuing an Opinion on the need for early support of the child's development (hereinafter: ‘ESoCD’). Kamil was supported with the speech and language therapy starting from the day he came with his parents to ppc – first at the outpatient clinic, then at kindergarten (for 18 months). Now Kamil is still undergoing speech and language therapy at the kindergarten due to a speech defect, but he has no more difficulties with verbal communication with his peers and kindergarten staff.
Opis
Słowa kluczowe
mutyzm wybiórczy , terapia logopedyczna , studium przypadku , selective mutism , speech and language therapy , case study
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 5. W obliczu emocji, s. 101–115