Repozytorium UR

Ośrodek wczesnej interwencji jako miejsce wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Buchholz, Aleksandra
dc.contributor.author Ilnicka, Joanna
dc.date.accessioned 2018-11-08T14:57:53Z
dc.date.available 2018-11-08T14:57:53Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 5. W obliczu emocji, s. 75–89 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-582-3
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4070
dc.description.abstract Artykuł porusza temat znaczenia wczesnej interwencji terapeutycznej dla rozwoju dziecka z niepełnosprawnością, a także dla jego rodziny. Jako przykład dla opisu zjawiska służy praca ośrodka wczesnej interwencji. Pierwsza część artykułu poświęcona jest opisowi funkcjonowania placówki terapeutycznej oferującej kompleksową pomoc dzieciom od 0 do 7. roku życia oraz ich rodzinom. Dalsza część skupia się na przedstawieniu trudnej sytuacji rodziców w obliczu wychowania dziecka z niepełnosprawnościami. Ma to stanowić silny argument przemawiający za koniecznością objęcia interwencją terapeutyczną nie tylko dzieci, ale i rodziny. Ostatnia część jest prezentacją wywiadów, jakie autorki przeprowadziły z matkami dzieci z autyzmem będącymi pod opieką Ośrodka Wczesnej Interwencji w Warszawie. Celem wywiadów było przedstawienie pespektywy rodzica jako uczestnika procesu terapeutycznego swojego dziecka, a także pokazanie przeżyć matek, jakie towarzyszą wychowaniu dziecka z autyzmem. Artykuł kończą wnioski potwierdzające konieczność pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodzicem jako jednej z istotniejszych dróg prowadzących do skutecznej adaptacji do niepełnosprawności. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article discusses the importance of early therapeutic intervention for the development of a child with disability and also for his/her family. The work of the Early Intervention Centre serves as an example for the description of the phenomenon. The first part of the article is devoted to the description of operation of the therapeutic facility offering comprehensive assistance to children aged 0 through 7 and to their families. Then, it focuses on presenting difficult situation of parents who bring up a child with disabilities. This is to be a strong argument speaking for the need to cover with therapeutic intervention not only children but also their families. The last part is a presentation of interviews conducted by the authors with mothers of children with autism who are under the care of the Early Intervention Centre in Warsaw. The aim of the interviews was to present perspective of the parent being a participant in the child's therapeutic process, as well as to show the experiences of mothers bringing up children with autism. The article ends with conclusions confirming the necessity of therapeutic work with the child and his/her parent as one of the most important ways leading to effective adaptation to disability. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject ośrodek wczesnej interwencji (OWI) pl_PL.UTF-8
dc.subject autyzm pl_PL.UTF-8
dc.subject rodzice dzieci z niepełnosprawnością pl_PL.UTF-8
dc.subject Early Intervention Centre (OWI) pl_PL.UTF-8
dc.subject autism pl_PL.UTF-8
dc.subject parents of children with disabilities pl_PL.UTF-8
dc.title Ośrodek wczesnej interwencji jako miejsce wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców pl_PL.UTF-8
dc.type bookPart pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/978-83-7996-582-3_6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje