Repozytorium UR

Ewolucja rozwiązań prawnych dotyczących wybranych instytucji prawa karnego materialnego (rzymskie korzenie wybranych instytucji prawa karnego)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Golonka, Anna
dc.date.accessioned 2018-10-29T08:17:08Z
dc.date.available 2018-10-29T08:17:08Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 22/2018, s. 25–41 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4043
dc.description.abstract Przedmiotem opracowania są wybrane zagadnienia prawa karnego ukazane z perspektywy kształtowania się myśli prawnokarnej i poglądów jego doktryny. Z uwagi na stosunkowo krótki okres, na jaki przypada tworzenie się prawa karnego z perspektywy jego podstaw instytucjonalnych, próba ich zaprezentowania przez pryzmat jego początków sięgających swoimi korzeniami prawa rzymskiego jest możliwa tylko w odniesieniu do wybranych elementów składających się na współcześnie pojmowaną strukturę przestępstwa tudzież okoliczności pozwalające na wyłączenie przestępności czynu. Obierając taki punkt widzenia, jak również nie tracąc z pola widzenia różnic, jakie w istocie wynikają z zupełnie odmiennego postrzegania w prawie rzymskim roli i znaczenia przepisów karnych od tych, jakie regulują zasady odpowiedzialności we współczesnych systemach kontynentalnego prawa karnego, ukazane zostały wybrane jego instytucje. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The subject of the study are selected issues of criminal law shown from the perspective of creating some ideas and views of criminal law’s doctrine. Due to relatively short period when the institutions of criminal law were created, an attempt to present them through the prism of its origins, reaching its roots in Roman law, is possible only in relation to selected elements that make up the contemporary crime structure, as well as the circumstances that allow to exclude the elements of the offense. Taking this point of view, in this study are presented some institutions of the criminal law in their historical aspects, however, without losing sight of the differences that in fact arise from the completely different perception in Roman law the role and meaning of penal prescriptions in comparison to these that are the essence of the responsibility principles in contemporary systems of continental criminal law. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject przestępstwo pl_PL.UTF-8
dc.subject zasady odpowiedzialności pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwój prawa karnego pl_PL.UTF-8
dc.subject crime pl_PL.UTF-8
dc.subject rules of responsibility pl_PL.UTF-8
dc.subject development of criminal law pl_PL.UTF-8
dc.title Ewolucja rozwiązań prawnych dotyczących wybranych instytucji prawa karnego materialnego (rzymskie korzenie wybranych instytucji prawa karnego) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2018.22.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje