Repozytorium UR

Poetyka (w) przyszłości

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Stanisz, Marek
dc.contributor.author Uliasz, Stanisław
dc.date.accessioned 2014-07-01T11:25:46Z
dc.date.available 2014-07-01T11:25:46Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation M. Stanisz, S. Uliasz, Poetyka (w) przyszłości, "Tematy i Konteksty" 2013, nr 3 (8): Dzisiaj i jutro poetyki, s. 11-19 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2299-8365
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/403
dc.description.abstract Artykuł stanowi wprowadzenie do dyskusji poświęconej stanowi poetyki jako dyscypliny literaturoznawczej, a także jako przedmiotu dydaktyki akademickiej i szkolnej. Zawiera próbę uporządkowania zagadnień związanych z filozoficznymi podstawami tej dyscypliny, jej kompetencjami i możliwościami rozwoju, jej granicami i ograniczeniami, jej statusem w obrębie innych dyscyplin literaturoznawczych oraz jej wymiarem funkcjonalnym. Autorzy artykułu zwracają ponadto uwagę na zdolność poetyki do ogarniania stale rosnącego spektrum zjawisk literackich i pozaliterackich oraz wyrażania indywidualnego doświadczenia lekturowego, przyglądają się także repertuarowi pojęć i kategorii, którymi się posługuje. Przedstawione tu rozważania są wstępem do refleksji nad stanem poetyki we współczesnym literaturoznawstwie. Dyskusja na ten temat została zaprezentowana w czasopiśmie "Tematy i Konteksty" 2013, nr 3 (8). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The given article is an introduction to the discussion devoted to poetics as a literary discipline as well as a subject of university and school teaching. It includes an attempt to order the issues connected with the philosophical foundations of the discipline, its competences and opportunities for development, its limits and constraints, its status among other literary disciplines and its functional dimension. Moreover, the authors of the article underline the ability of poetics to cover the continuously growing spectrum of literary and non-literary phenomena and to express an individual reading experience. The authors also take a look at the range of terms and categories of which poetics makes use. The given deliberations are to invite to reflection on the state of poetics in the contemporary literary studies. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.subject poetyka pl_PL.UTF-8
dc.subject wiedza o literaturze
dc.title Poetyka (w) przyszłości pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Poetics (of) Tomorrow pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje