Repozytorium UR

KARNOPROCESOWE ASPEKTY OCHRONY INFORMACJI W ŚWIETLE NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2013 R.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bachurska, Beata
dc.date.accessioned 2014-06-20T06:29:38Z
dc.date.available 2014-06-20T06:29:38Z
dc.date.issued 2014-06-20
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/398
dc.description.abstract W artykule omówione zostały postulaty zmian w zakresie prawnej ochrony informacji w polskim procesie karnym zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 178a oraz art. 180 w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw. Rozważaniaściśle proceduralne poprzedzone zostały objaśnieniem zagadnień teoretycznych związanych z przyjętym przez autorkę podziałem informacji na informacje objęte tajemnicą oraz informacje niejawne, a także z instytucją zakazów dowodowych, co było nieodzowne do prowadzenia dal-szych wywodów. Publikacja stanowi próbę oceny projektowanych zmian oraz odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie środki zastosowane przez polskiego ustawodawcę są gwarantem właści-wych proporcji między poznaniem prawdy materialnej a ochroną dóbr, które byłyby naruszone, gdyby poznanie to nie podlegało ograniczeniom. The article refers to changes in the legal protection of information in Polish criminal law as per proposed wording of art. 178a and art. 180 contained in draft amending the law – the Code of Criminal Procedure and some other laws. Strictly procedural considerations were preceded by explanation of the theoretical issues regarding the settled by the author classification of infor-mation on strictly confidential, classified and institution of evidentary prohibition, which was essential for maintaining further arguments. This publication is an attempt to assess the proposed changes and to answer the question whether the actual measures taken by the Polish legislature guarantee the right balance between established notion of pecuniary truth and protection of proper-ty that would be infringed if such notion was not a subject to restrictions. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject informacja niejawna pl_PL.UTF-8
dc.subject zakaz dowodowy
dc.subject prawna ochrona informacji
dc.subject tajemnica
dc.subject confidential data
dc.subject evidentary prohibition
dc.subject legal protection of information
dc.subject secret
dc.title KARNOPROCESOWE ASPEKTY OCHRONY INFORMACJI W ŚWIETLE NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2013 R. pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative ASPECTS OF INFORMATION PROTECTION IN CRIMINAL PROCEDURE LAW IN THE LIGHT OF THE DRAFT AMENDMENT TO THE CRIMINAL PROCEDURE CODE pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje