Repozytorium UR

Wpływ nawożenia azotowego na plonowanie i jakość ziarna nowych odmian owsa oplewionego i nieoplewionego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pyrek-Bajcar, Edyta
dc.date.accessioned 2018-10-22T06:13:42Z
dc.date.available 2018-10-22T06:13:42Z
dc.date.issued 2018-10-29
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3982
dc.description Promotor: dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach prof. UR, 97 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Opracowanie zawiera wyniki badań nad odmianami owsa oplewionego i odmianami owsa nieoplewionego. Wyniki uzyskano w ścisłym doświadczeniu polowym, przeprowadzonym w latach 2014-2016 na glebie brunatnej wytworzonej z lessu, o składzie granulometrycznym pyłu zwykłego. Według kategorii agronomicznych, glebę tę zaliczono do średnich, kompleksu pszennego dobrego, klasy bonitacyjnej IIIa. Doświadczenie zlokalizowano w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Wydziału BiologicznoRolniczego w Krasnem k. Rzeszowa (500 03, N; 220 06, E ). Doświadczenie założono w układzie losowanych bloków z podblokami w czterech powtórzeniach. Doświadczenie zrealizowano jako dwuczynnikowe, a czynnikami były: I czynnik poziom nawożenia azotowego i II czynnik odmiany owsa oplewionego (Bingo i Gniady) i nieoplewionego (Nagus i Maczo). Zastosowano azot w ilości: 40 kg·ha-1, 80 kg·ha-1, 120 kg·ha-1. Na kontroli nie stosowano nawożenia azotowego. Przeprowadzone badania dowiodły istnienia różnic w reakcji badanych odmian na nawożenie azotowe pod względem przebiegu wegetacji, plonu ziarna i jego składu chemicznego oraz przebiegu procesów fizjologicznych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The compilation includes the results of research about variety of oats hulled and naked oats. The data obtained in outdoor experiment, taken in 2014-2016 on the brown soil produced from loess soil, the composition of which is granulometry ordinary dust. According to agronomical categories, that soil was included to the middle coplex of wheat, the class bonitation IIIa. The experiment was located in the Teaching-Research Station in The Faculty of Biology and Agriculture in Krasne near Rzeszów (50 03’ N; 22 06’ E). The experiment was executed as two-factors; these factors were: I factor the level of nitrogen fertilization and II factor the variety of oats hulled (Bingo and Gniady) as well as naked oats (Nagus and Maczo). The nitrogen was applied in the amount of; 40 kg:ha, 80 kg:ha, 120 kg:ha. During the supervision the fertilization was not applied. The researches that were taken proved the existence of differences in the reaction of given varietes for the nitrogen fertilization according to the course of growth, crop of grain and its chemical composition as well as the course of physiological processes. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject owies pl_PL.UTF-8
dc.subject nawożenie pl_PL.UTF-8
dc.subject azot pl_PL.UTF-8
dc.subject oat pl_PL.UTF-8
dc.subject fertilization pl_PL.UTF-8
dc.subject nitrogen pl_PL.UTF-8
dc.title Wpływ nawożenia azotowego na plonowanie i jakość ziarna nowych odmian owsa oplewionego i nieoplewionego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Effect of nitrogen fertilization on the yield and grain quality of new varieties of oat and naked oat pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje