Repozytorium UR

ILE BEZROBOTNEGO JEST W BEZROBOTNYM? PRAWNO-SOCJOLOGICZNA ANALIZA POJĘCIA BEZROBOTNEGO W PRZEPISACH POLSKIEGO PRAWA

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Moczuk, Eugeniusz
dc.contributor.author Bajda, Karol
dc.contributor.author Zdeb, Natalia
dc.date.accessioned 2014-06-20T06:20:19Z
dc.date.available 2014-06-20T06:20:19Z
dc.date.issued 2014-06-20
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/394
dc.description.abstract Bezrobocie w Polsce jest poważnym problemem społecznym. Od roku 1989 w kraju uchwalono wiele ustaw, których przedmiotem było bezrobocie. Jednak wraz z upływem czasu zmienianonie tylko zakres funkcjonowania ustaw, ale także zmieniano pojęcie bezrobotnego, przechodząc od określenia w miarę prostego do bardzo rozbudowanego i skomplikowanego. Istotne jest to, że określenie bezrobotnego konstruowano poprzez zwiększenie wyłączeń powodujących niemożność uznania danej osoby za bezrobotną. Ważną kwestią jest także to, że w tym czasie zmieniały się tytuły ustaw związanych z bezrobociem. Pojawiły się takie określenia, jak „zatrudnienie”, „bezro-bocie”, „przeciwdziałanie bezrobociu”, „promocja zatrudnienia”, „instytucje rynku pracy”, jednak faktycznym celem ustaw było uporanie się z problemem bezrobocia, łagodzenie jego skutków, a także uporządkowanie pracy instytucji zajmujących się bezrobotnymi, a nie faktyczna pomoc bezrobotnym. Unemployment in Poland is a serious social problem. Since 1989 in the state there has been passed many acts, the subject of which was unemployment. However, with lapse of time not only the scope of functioning of acts was changed but also the notion of an unemployed was altered, passing from a simple designation in a certain degree to a very developed and complicated desig-nation. It is essential that the notion of an unemployed was constructed by increase of exclusions causing impossibility of recognising a given person as unemployed. An important issue is also that fact that during this time tiles of act connected with unemployment were changed. There appeared such designations as „employment”, „unemployment”, „counteracting unemployment”, „promo-tion of employment”, „institutions of the labour market”, however, an actual goal of the acts was settling the problem of unemployment, toning down effects of unemployment, as well as arrange-ment of labour of institutions dealing with unemployed, but not real assistance to the unemployed pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject bezrobocie pl_PL.UTF-8
dc.subject bezrobotny
dc.subject ustawy dotyczące bezrobocia
dc.subject socjologia prawa
dc.subject unemployment
dc.subject unemployed
dc.subject acts concerning unemployment
dc.subject sociology of law
dc.title ILE BEZROBOTNEGO JEST W BEZROBOTNYM? PRAWNO-SOCJOLOGICZNA ANALIZA POJĘCIA BEZROBOTNEGO W PRZEPISACH POLSKIEGO PRAWA pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative HOW MUCH OF AN UNEMPLOYED IS IN THE UNEMPLOYED? LAW – SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE NOTION OF AN UNEMPLOYED IN PROVISIONS OF POLISH LAW pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje