Repozytorium UR

Translation of technical texts as information transfer – the perspective of text linguistics

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szal, Mateusz
dc.date.accessioned 2018-10-09T16:07:13Z
dc.date.available 2018-10-09T16:07:13Z
dc.date.issued 2018-10-16
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3921
dc.description Promotor: dr hab. Lucyna Harmon, prof. UR, 243 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Celem pracy jest weryfikacja hipotezy, iż ze względu na funkcję informacyjną, tłumaczenia techniczne często wykorzystują niebezpośrednie techniki tłumaczeniowe oraz różnią się od tekstów źródłowych pod względem tzw. struktur powierzchniowych. Rozdział pierwszy przedstawia stan badań nad tłumaczeniami technicznymi, metodologie oraz korpus tekstów użytych w analizie. Rozdział drugi opisuje językowe aspekty tekstów technicznych, a kolejny porusza zagadnienia związane z teorią i praktyką tłumaczenia tekstów technicznych. Po omówieniu aspektów teoretycznych praca skupia się na dogłębnej analizie paralelnej dokumentacji technicznej oraz korpusu tłumaczeniowego obejmującego teksty techniczne z różnych dziedzin i pełniących różne funkcje. Wyniki analizy potwierdzają – źródłowe teksty techniczne i ich tłumaczenia różnią się na wielu poziomach językowych oraz pod względem różnych kryteriów, jak również to, że tłumaczenia techniczne na język angielski często nie są wolne od błędów. Ponadto, ze względu na fakt, iż tłumaczenia techniczne pełnią funkcję informacyjną, niebezpośrednie techniki przekładu są często wykorzystywane w przekładzie tekstów technicznych i stosuje się je niezależnie od typu czy funkcji tekstu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the dissertation is to verify the hypothesis that, due to the informative function, technical translations frequently incorporate oblique translation techniques, and they also tend to differ from the source texts in terms of surface structures. The first chapter describes the state of the art of research into technical translation, as well as the methodology and corpora used in the analysis. The second chapter elaborates on the linguistic aspects of technical texts and the subsequent third chapter delves into the theory and practice of technical translation. After discussing theoretical aspects the dissertation provides an in-depth analysis of parallel technical documentation and the translation corpora that encompass technical texts from different areas and of different function. The results of the analysis prove that technical source texts and their translations differ at different linguistic levels and in terms of various linguistic criteria and that technical translations into English are often not free from mistakes. Additionally, due to the fact that technical translations are governed by the informative function, oblique translation techniques are frequently used in technical translations and they are applied irrespective of text types and functions. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject translatoryka pl_PL.UTF-8
dc.subject języki specjalistyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject teksty techniczne pl_PL.UTF-8
dc.subject tłumaczenia techniczne pl_PL.UTF-8
dc.subject translation studies pl_PL.UTF-8
dc.subject LSP pl_PL.UTF-8
dc.subject technical texts pl_PL.UTF-8
dc.subject technical translation pl_PL.UTF-8
dc.title Translation of technical texts as information transfer – the perspective of text linguistics pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Tłumaczenie tekstów technicznych jako transfer informacji z perspektywy lingwistyki tekstu pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje