Repozytorium UR

OCHRONA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ. PRAWO RZYMSKIE A WSPÓŁCZESNE REGULACJE PRAWA PRACY

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalczyk, Aneta
dc.date.accessioned 2014-06-20T06:12:22Z
dc.date.available 2014-06-20T06:12:22Z
dc.date.issued 2014-06-20
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/391
dc.description.abstract Wynagrodzenie za pracę jest podstawowym świadczeniem ze stosunku pracy, stanowiącym ekwiwalent świadczonej przez pracownika pracy. Odpłatny charakter jest cechą charakterystyczną stosunku pracy, którego jedną z podstaw nawiązania jest umowa o pracę. Pierwowzoru dla tejże umowy można doszukiwać się w rzymskim kontrakcie locatio-conductio operarum, którego przedmiotem była praca, a ekwiwalentem za nią wynagrodzenie. Współcześnie wynagrodzenie to korzysta z rozbudowanej ochrony prawnej, jako że niejednokrotnie stanowi jedyne źródło utrzymania pracownika i jego rodziny. Uzasadnieniem dla tej ochrony jest między innymi funkcja alimentacyjna wynagrodzenia, wiążąca się z tym, że jest ono przeznaczone na zaspokojenie pod-stawowych potrzeb życiowych pracownika i jego rodziny. Autorka artykułu stawia pytanie, czy w związku z podobieństwami między umową o pracę a locatio-conductio operarum można znaleźć punkty odniesienia co do ochrony wynagrodzenia za pracę w prawie rzymskim. Remuneration for work is the essential benefit in employment relationship and constitutes an equivalent of work provided by the employee. Employment relationship, which naturally involves work for payment, may be initiated, inter alia, by way of employment agreement. The origins of such agreement may be found in the Roman contract locatio-conductio operarum, where work was the object and remuneration was the equivalent. Today remuneration is subject to comprehensive legal protection, because frequently for the employees this is the only way of supporting them-selves and their families. Such protection is justified, inter alia by the maintenance-related function of remuneration which is connected with the fact that it is designated to satisfy essential needs of employees and their families. The author of the article poses a question whether the similarity between employment contract and locatio-conductio operarum makes it possible to identify points of reference to protection of remuneration in Roman law. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wynagrodzenie pl_PL.UTF-8
dc.subject remuneration
dc.subject praca
dc.subject work
dc.title OCHRONA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ. PRAWO RZYMSKIE A WSPÓŁCZESNE REGULACJE PRAWA PRACY pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative PROTECTION OF REMUNERATION FOR WORK. ROMAN LAW VS. CONTEMPORARY REGULATIONS OF LABOUR LAW pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje