Repozytorium UR

Dramat historyczny prawosławia na tle konfliktu między prawdą i polityką

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Makarenko, Wiktor P.
dc.date.accessioned 2018-09-10T09:39:32Z
dc.date.available 2018-09-10T09:39:32Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Σοφια T. 17 (2017), s. 263–275 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1642-1248
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3816
dc.description Jest to tłumaczenie tekstu: Виктор П. Макаренко, Историческая драма православия на фоне конфликта между истиной и политикой, „Социологические исследования” 2017, № 7, c. 141–150. Przekład z języka rosyjskiego Katarzyna M. Cwynar. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Od tłumaczki: Wiktor Pawłowicz Makarenko – profesor filozofii i politologii, kierownik i pracownik naukowy Centrum Konceptologii Politycznej Instytutu Filozofii i Nauk Społeczno-Politycznych Południowego Federalnego Uniwersytetu w Rostowie nad Donem. Autor publikacji z zakresu teorii biurokracji, legitymizacji władzy i opozycji. Jego szczególne zainteresowania koncentrują się na konceptologii politycznej. W tym zakresie jest on autorem następujących książek: „Analityczna filozofia polityczna: szkic konceptologii politycznej” (Moskwa 2002); „Konceptologia polityczna” (Donieck – Donbas 2002, wydanie w języku ukraińskim); „Konceptologia polityczna: przegląd porządku dnia” (Moskwa 2005); „Konceptologia polityczna: podręcznik naukowy” (Rostow nad Donem 2011). Redaktor naczelny, powołanego w 2008 roku z jego inicjatywy, czasopisma „Konceptologia Polityczna: pismo badań metadyscyplinarnych”, wydawanego od 2009 roku jako kwartalnik przez Południowy Federalny Uniwersytet w Rostowie nad Donem. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract От переводчика: Виктор Павлович Макаренко – доктор политических и философских наук, профессор, руководитель и научный сотрудник Центра политической концептологии Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета, Ростов-на-Дону. Автор публикаций по части теории бюрократии, легитимации власти и оппозиции. Его особые научные интересы сосредоточены на политической концептологии. В этой сфере он является автором следующих книг: Аналитическая политическая философия: „очерки политической концептологии” (Москва 2002); „Политическая концептология” (Донецк – Донбасс 2002, на украинском языке); „Политическая концептология: обзор повестки дня” (Москва 2005); „Политическая концептология. Учебное пособие” (Ростов-на-Дону 2011). Главный редактор, созданного в 2008 году по его инициативе, журнала «Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований», изданного с 2009 года как ежеквартальный в Южном федеральном университете, Ростов-на-Дону. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract From the translator: Victor Pavlovich Makarenko – professor of philosophy and political science, researcher and director of the Center of Political Conceptology at the Institute of Philosophy and Socio-political Sciences of the Southern Federal University of Rostov-on-Don. Author of publications in the field of bureaucracy theory, legitimization of power and opposition. His special interests focus on political conceptology. In this area, he is the author of the following books: “Analytical Political Philosophy: Essays on Political Conceptology” (Moscow 2002); “Political Conceptology” (Donetsk – Donbass 2002, in Ukrainian); “Political Conceptology: Review of the Agenda” (Moscow 2005); “Political Conceptology. Textbook” (Rostov-on-Don 2011). Editor in chief, created in 2008 on his initiative, the journal “The Political Conceptology: Journal of Metadisciplinary Research”, published since 2009 as a quarterly at the Southern Federal University, Rostov-on-Don. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Autor pl_PL.UTF-8
dc.publisher Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Dramat historyczny prawosławia na tle konfliktu między prawdą i polityką pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Историческая драма православия на фоне конфликта между истиной и политикой pl_PL.UTF-8
dc.type translation pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/sofia.2017.17.16


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje