Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 54(2)/2018 by Title

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 54(2)/2018 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Badyda, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono strukturę paliwową majątku wytwórczego energetyki zawodowej, ze wskazaniem dynamiki zmian oraz porównaniem międzynarodowym – na poziomie unijnym, także dynamikę rozwoju odnawialnych źródeł energii ...
 • Marszałek, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem niniejszego artykułu jest omówienie problemu strat i marnotrawstwa żywności, który w obecnych czasach osiągnął tak wysoki poziom, iż mówić można o jego globalnym charakterze. Zjawisko to występuje na całej długości ...
 • Młodkowski, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  This paper deals with economic growth in the Eurozone before and after 1999. The economic integration process led to the finalizing of initiatives that started at the end of the 1950s with the Rome Treaty and Coal&Steel ...
 • Dobija, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Naukowe postrzeganie kapitału i pracy prowadzi do wniosku, że te pojęcia są komplementarne. Praca będąca transferem kapitału ludzkiego do obiektów pracy jest kategorią mierzalną a jej koncentracja w obiekcie decyduje o ...
 • Niewiński, Grzegorz; Rajewski, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem pracy było przeanalizowanie ekonomicznych uwarunkowań eksploatacji elektrowni szczytowej opalanej paliwem gazowym w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. W pracy przeanalizowano strukturę zapotrzebowania na energię ...
 • Oliwkiewicz, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem opracowania jest przedstawienie i próba oszacowania minimalnego wynagrodzenia godziwego na poszczególnych poziomach kształcenia w Polsce jako jednej z determinant zintegrowanego rozwoju. W istocie rozwoju zintegrowanego ...
 • Michalski, Michał A. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem rozważań podjętych w artykule jest ukazanie powiązań oraz przedstawienie badań, które potwierdzają zasadniczy wpływ rodziny na system gospodarczy. Rodzina jest tu rozumiana jako podstawowa instytucja i grupa zarazem, ...
 • Chmielewska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Społeczeństwo polskie i europejskie starzeje się, co oznacza, że coraz więcej osób będzie wymagało stałej lub czasowej opieki. Według danych GUS osoby w wieku emerytalnym stanowiły w 2015 r. ok. 1/5 polskiego społeczeństwa. ...
 • Kawa, Marta; Grzybek, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu jest określenie instytucjonalnych form wsparcia w procesie tworzenia i rozwoju spółdzielni socjalnych. W przypadku spółdzielni socjalnych ważna jest instytucjonalizacja wewnętrzna samych spółdzielni, jak ...
 • Łukasik, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule poruszono zagadnienie kapitału społecznego i jego związków z kulturą danego kraju. W pierwszej jego części przedstawiono koncepcje kapitału społecznego oraz omówiono różnice kulturowe, które mogą decydować o ...
 • Tuziak, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu jest ukazanie roli klastrów w rozwoju regionu. Odwołując się do literatury przedmiotu analizie poddano trzy aspekty problematyki regionalnego wymiaru prorozwojowych funkcji klastrów. W pierwszej części ...
 • Klukowski, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W okresie ostatnich kilkunastu lat (2004–2016) wystąpił niekorzystny kierunek zmian w zakresie poziomu deficytu i długu sektora finansów publicznych (SFP). Za najważniejsze należy uznać: – długotrwałe, znaczne przekraczanie ...
 • Bolonek, Ryszarda (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu jest prezentacja kontrowersji wokół metod pomiarowych instytucji. Podejście instytucjonalne wiąże się z głównymi nurtami teoretycznymi, jakimi są instytucjonalizm i neoinstytucjonalizm, w ramach których ...
 • Mielcarek, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem pracy było uzasadnienie hipotezy, że działalność gospodarcza na masową skalę jest wyposażona w społeczno-subiektywny regulator, którym jest pseudoliberalizm i drugiej hipotezy, że firmanctwo strategiczne jest największą ...
 • Woźniak, Michał Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Dyskurs artykułu jest oparty na założeniu, że PKB per capita nie jest celem rozwoju, lecz środkiem jego realizacji. Z tego powodu autor postuluje badanie pułapki średniego dochodu z punktu widzenia szeroko rozumianego ...
 • Maruszewska, Natalia; Miśniakiewicz, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Świadomość́ i wymagania konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia nieustannie rosną̨. W związku z tym celem systemu urzędowej kontroli żywności powinno być́ zapewnienie konsumentom bezpiecznej żywności ...
 • Krzemień, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Stan polskiego systemu zdrowotnego nie jest zadowalający. W opracowaniu zwraca się uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian instytucjonalnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce w kontekście różnych problemów i wyzwań. Do ...
 • Zhurauliou, Aliaksei; Gerasymenko, Sergiy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The article is devoted to the Values Survey in Ukraine and Poland. The assessment of economic transformation should be comprehensive and the prism of values might give a deeper insight on country’s development. The values ...
 • Wiatrowski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Zadaniem państwa jest wyrównywanie szans życiowych różnych grup społecznych, szczególnie jeśli art. 20 Konstytucji deklaruje ustrój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej jako społeczną gospodarkę rynkową. Działania rynku ...
 • Jędrzejczyk, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule zaprezentowano koncepcję pieniądza i jednostki pieniężnej wywodzącą się z rachunkowości pracy. W tym kontekście rozumienie pieniądza jako należności z tytułu pracy, a jednostki pieniężnej jako jednostki pracy ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje