Repozytorium UR

Rozdział kompetencji i zadań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zwolak, Sławomir
dc.date.accessioned 2014-04-04T10:26:34Z
dc.date.available 2014-04-04T10:26:34Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/370
dc.description.abstract Niniejszy artykuł dotyka problematyki rozdziału zadań i kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Istniejące uregulowanie zadań i kompetencji tych organów administracyjnych może powodować trudności w określeniu właściwości danego organu. Problem w znacznej mierze odnosi się do przewidywanego charakteru czynności dla tych organów, co może stanowić trudność w rozgraniczeniu uprawnień nadzorczych i kontrolnych. Wprowadzony podział organów administracji budowlanej wynika przede wszystkim z oddzielenia funkcji administracyjno-prawnych od funkcji inspekcyjno-kontrolnych. W tej koncepcji dostrzec można, że organy administracji architektoniczno-budowlanej są właściwe w sprawach uprawnień do wykonywania robót budowlanych, a właściwość organów nadzoru budowlanego została przyznana w sprawach nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych. Ważną kwestią dla problematyki podjętej w opracowaniu jest istniejący styk kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego na polu czynności kontrolnych. Uprawnienia kontrolne obu organów wykonywane są w ramach odmienności ich charakteru zadań. Wydaje się zatem, że rozdział organów w obecnym uregulowaniu jest wyrazem rozdzielności funkcji tych dwóch organów. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article touches the issue of the separation of tasks and competences of architecture and building administration and building supervision. Existing regulation of the tasks and competences of these administrative bodies may cause difficulty in determining the properties of the organ. The problem largely refers to the expected nature of the activities for these organs, which may be difficult in the division of powers of supervision and control. The introduced division of the organs of building administration is mainly the effect of the separation of administrative and legal functions from the inspection and control functions. In this concept there can be seen that the administration organs of architecture and building are competent for permissions to carry out construction works and construction supervisors are empowered in the matters of the supervision over the construction works. An important issue for the problems taken in the elaboration is an existing there connection of the competences of architecture and construction administration with construction supervision control organs in the field of control activities. Control competences of both organs are performed in the sphere of diversity of their tasks’ nature. It seems, therefore, that the organs’ separation in the present regulation is an expression of the separation of their functions. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject kompetencja pl_PL.UTF-8
dc.subject competence pl_PL.UTF-8
dc.subject organ administracji publicznej
dc.subject zadania
dc.subject właściwość
dc.subject nadzór i kontrola
dc.subject supervision and control
dc.subject task
dc.subject public administration
dc.title Rozdział kompetencji i zadań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Separation of Competences and Tasks of the Organs of Architecture and Building Administration and Building Supervision pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje