Repozytorium UR

Charakterystyczne problemy "prozy kobiecej" po 1989 roku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Fąfara, Bożena
dc.date.accessioned 2018-06-27T11:04:33Z
dc.date.available 2018-06-27T11:04:33Z
dc.date.issued 2018-07-06
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3662
dc.description Promotor: prof. dr hab. Jolanta Pasterska, 277 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Tematem dysertacji są „Charakterystyczne problemy «prozy kobiecej» po 1989 roku”. Celem podjętych w pracy rozważań jest wskazanie i opisanie wybranych problemów realizowanych przez polską „kobiecą prozę” oraz umieszczenie ich w kontekście kobiecego dyskursu. Tekst został podzielony na pięć rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi konieczny dla zrozumienia procesów zachodzących w omawianym rodzaju prozy wstęp do rozważań nad konkretnymi przykładami literackimi. W rozdziale drugim zajmuję się historyczną i kulturową traumą silnie obecną w twórczości współczesnych polskich autorek. Trzeci rozdział stanowią rozważania dotyczące kwestii stereotypów warunkujących los kobiet. Analizuję literackie ujęcia obrazu Matki Polki i przemiany jakie w nim zaszły na przestrzeni wieków. Przy okazji tego tematu podjęłam kwestię macierzyństwa, postrzegania kobiety jako matki, jej roli i zaangażowania w życie oraz wychowanie potomstwa. Kolejna część dysertacji związana jest z rozważaniami na temat doświadczania przez kobiece bohaterki Inności. Zagadnienia dotyczące kwestii tożsamości, niezakorzenienia, braku poczucia przynależności i akceptacji w patriarchalnym, multikulturowym społeczeństwie, wyrażone zostają pojawieniem się w literaturze typu kobiety jako Obcego. W ostatnim, piątym rozdziale omówiona została tematyka cielesności w szerokim ujęciu – od problemów z nieprzystawaniem do współczesnych wzorów piękna poprzez naturalistyczne opisy kobiecej fizjologii, po depresję – chorobę przypisaną kobietom. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The topic of the dissertation is "Characteristic problems of «female prose» after 1989". The aim undertaken in the paper is to point out and describe selected problems realized by the Polish "feminine prose" and place them in the context of the female discourse. The text contains five chapters. The first of these is crucial for understanding the processes existing in the discussed prose type and into the reflection on specific literary examples. In the second chapter, I write about the historical and cultural trauma strongly present in the work of contemporary Polish authors. The third chapter is reflections on the issue of stereotypes conditioning the fate of women. The next part of the dissertation relates to reflections about female heroine experiencing alienation, being Other. The last, fifth chapter discusses the subject of corporeality in a wide sense - from the problems of not adapting to contemporary patterns of beauty through naturalistic descriptions of female physiology, to depression - a disease attributed to women. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject proza polska pl_PL.UTF-8
dc.subject proza kobieca pl_PL.UTF-8
dc.subject literatura współczesna pl_PL.UTF-8
dc.subject polish prose pl_PL.UTF-8
dc.subject literature written by women pl_PL.UTF-8
dc.subject contemporary prose pl_PL.UTF-8
dc.title Charakterystyczne problemy "prozy kobiecej" po 1989 roku pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Characteristic problems of "female prose" after 1989 pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje