Repozytorium UR

Ustawodawstwo delegowane w projektach Konstytucji RP z 1997 roku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grzesik-Kulesza, Małgorzata
dc.date.accessioned 2014-04-04T08:29:10Z
dc.date.available 2014-04-04T08:29:10Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/364
dc.description.abstract Świadomość potrzeby uchwalenia nowej konstytucji zrodziła się w Polsce jeszcze przed rokiem 1989. Wejście w życie Konstytucji RP z 1997 roku należy uznać za zwycięstwo pozytywistycznego rozumienia prawa. Akt ten wprowadził do polskiego systemu prawnego wiele nowych instytucji i regulacji oraz sankcjonował zmiany zachodzące w Polsce po 1989 roku. Konstytucja z 1997 roku niewątpliwie dokonała przełomu w zakresie zasad tworzenia prawa. Regulacja dotycząca źródeł prawa radykalnie zerwała z wcześniejszym porządkiem prawnym i dotychczasową praktyką w zakresie tworzenia prawa, wprowadzając zamknięty system źródeł prawa. Nie przewidziano w niej natomiast klasycznego ustawodawstwa delegowanego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Awareness of the need for the enactment of a new Constitution in Poland was born before 1989. The entry into force of the Constitution of the Republic of Poland in 1997 should be considered a victory of positivism in understanding of law. This Act introduced a lot of new institutions and regulations into the Polish legal system and sanctioned the changes in Poland after 1989. The Constitution of 1997 made undeniably a breakthrough in the area of lawmaking principles. Regulation concerning the sources of law radically broke up with the earlier legal order and insofar lawmaking practice by introducing a closed system of the sources of law. However, a classical delegated legislation was not implemented. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject konstytucja pl_PL.UTF-8
dc.subject constitution pl_PL.UTF-8
dc.subject ustawodawstwo delegowane
dc.subject polski system prawny
dc.subject porządek prawny
dc.subject tworzenie prawa
dc.subject system źródeł prawa
dc.subject delegated legislation
dc.subject Polish legal system
dc.subject legal order
dc.subject lawmaking
dc.subject system of the sources of law
dc.title Ustawodawstwo delegowane w projektach Konstytucji RP z 1997 roku pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Delegated Legislation in the Projects of the Constitution of RP from 1997 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje