Repozytorium UR

Teatry włościańskie w Galicji autonomicznej – geneza powstania, działalność i znaczenie społeczno-kulturowe

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Potoczny, Jerzy
dc.date.accessioned 2018-06-04T08:23:02Z
dc.date.available 2018-06-04T08:23:02Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 93–109 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-535-9
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3624
dc.description.abstract W niniejszym artykule ukazano problematykę rozwoju amatorskiego, włościańskiego ruchu teatralnego w Galicji doby autonomicznej (1867–1918). Ruch ten w wyniku złagodzenia cenzury i ograniczeń administracyjnych przyczynił się w znacznym stopniu, szczególnie pod koniec XIX stulecia do rozwoju oświaty i kultury w środowiskach plebejskich społeczeństwa galicyjskiego. Na uwagę szczególną zasługuje działalność Związku Teatrów i Chórów Włościańskich pod przewodnictwem Zygmunta Gargasa, który kształtował nie tylko kulturę umysłową ludu, ale przede wszystkim gusty i upodobania teatralne mieszkańców wsi galicyjskiej. Było to zjawisko, które samo przez się świadczyło o nieodwołalnej potrzebie tej instytucji na wsi, kształcącej wrodzoną muzykalność ludu przez organizowanie chórów i teatrów włościańskich. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article shows the development of the amateur, folk theater movement in Galicia during the autonomous period (1867-1918). As a result of the easing of censorship and administrative restrictions, this movement, especially at the end of the 19th century, contributed significantly to the development of education and culture in the plebeian communities of Galician society. Special attention deserves the work of the Association of Theaters and Choirs under the leadership of Zygmunt Gargas, which shaped not only the intellectual culture of the people, but also the theatrical tastes of the Galician people. This was a phenomenon which, by itself, was a testimony to the irrevocable need of this institution in the country, educating the innate musicality of the people by organizing the folk choirs and theaters. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject teatr ludowy pl_PL.UTF-8
dc.subject towarzystwa kulturalno-oświatowe w Galicji pl_PL.UTF-8
dc.subject Związek Teatrów i Chórów Włościańskich pl_PL.UTF-8
dc.subject amatorski ruch teatralny pl_PL.UTF-8
dc.subject folk theater pl_PL.UTF-8
dc.subject cultural and educational societies in Galicia pl_PL.UTF-8
dc.subject Association of Folk Theaters and Choirs pl_PL.UTF-8
dc.subject amateur theather activity pl_PL.UTF-8
dc.title Teatry włościańskie w Galicji autonomicznej – geneza powstania, działalność i znaczenie społeczno-kulturowe pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Peasant theaters in autonomus Galicia – genesis, activity and socio-cutural meaning pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2017.5.6
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje