Repozytorium UR

Social Status of an Employee in the Context of Social Legislation

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Barinková, Milena
dc.contributor.author Žofčinová, Vladimíra
dc.date.accessioned 2014-04-03T10:13:25Z
dc.date.available 2014-04-03T10:13:25Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/354
dc.description.abstract The sustained social instability, decline of the moral values and disrespect for the natural and economic regularities in the human activity have a very adverse impact on the social conditions of people. The states, seeking for redress, extend to the measures that multiply insecurity, disturb social ties in the society, and lower the existing guarantees of the humanly dignified life. The paper aims at naming and analysing basic facts which adversely affect relations between economic and social development of the society. The Authors warn against the ignorance of respecting the reached standards of the social rights, the departure from keeping social cohesion and absolute preference for economic goals without any respect for the social needs. On the ground of labour relations of nowadays the article points on a new face of social problems based on the opinion of its Authors. They point out the hidden forms of exploitation of an employed man in the modern society, in which the elements of disrespect for the uniqueness of the human being, its education and needs occur due to the intensification of economic and financial crisis. At last the paper also analyses the balance of the principle of solidarity and merit at setting the pension scheme within the scope of the social policy implementation and points on possible impacts of it in the future. The Authors invite to a discussion on their thoughts on the social function of the social security law presented in this paper pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Utrzymująca się niestabilność społeczna, upadek wartości moralnych i brak poszanowania dla naturalnych i gospodarczych prawidłowości w ludzkiej działalności mają bardzo niekorzystny wpływ na warunki socjalne ludzi. Państwa dążą do zadośćuczynienia przy zastosowaniu środków, które zwiększają niepewność, naruszają więzi społeczne i obniżają istniejące gwarancje ludzkiego godnego życia. Opracowanie ma na celu określenie i analizę podstawowych czynników, które negatywnie wpływają na relacje pomiędzy gospodarczym i socjalnym rozwojem. Autorki wskazują na potrzebę respektowania standardów osiągniętych w zakresie praw społecznych, zachowania jedności społecznej i przestrzegają przed tendencją preferowania celów gospodarczych kosztem potrzeb socjalnych. Autorki artykułu prezentują swoją opinię na temat nowego wymiaru problemów socjalnych na gruncie obecnych stosunków pracowniczych. Wskazują one na ukryte formy wykorzystywania pracownika w nowoczesnym społeczeństwie, w którym z powodu rosnącego kryzysu gospodarczego i finansowego pojawia się brak szacunku dla wyjątkowości człowieka, jego wykształcenia i potrzeb. Wreszcie artykuł omawia również problem zachowania równowagi w polityce społecznej, zwłaszcza pomiędzy stosowaniem zasady solidarności a wypracowanej wartości przy ustalaniu wysokości emerytur. Autorki zachęcają do dyskusji na temat funkcji społecznej, jaką w Ich przekonaniu pełni prawo zabezpieczeń społecznych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject social problem pl_PL.UTF-8
dc.subject problem socjalny pl_PL.UTF-8
dc.subject solidarity in social system
dc.subject human dignity
dc.subject social needs
dc.subject working conditions
dc.subject public resources
dc.subject social justice
dc.subject social security law
dc.subject social function
dc.subject solidarność w systemie socjalnym
dc.subject godność człowieka
dc.subject potrzeby społeczne
dc.subject warunki pracy
dc.subject zasoby publiczne
dc.subject sprawiedliwość społeczna
dc.subject prawo zabezpieczenia społecznego
dc.subject funkcja socjalna
dc.title Social Status of an Employee in the Context of Social Legislation pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Status społeczny pracownika w kontekście ustawodawstwa socjalnego pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje