Repozytorium UR

Graficzny zapis graniastosłupa obserwowanego przez dzieci w wieku 6–9 lat

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Piwowarska, Ewa
dc.date.accessioned 2018-03-27T07:14:16Z
dc.date.available 2018-03-27T07:14:16Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 141–146 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3456
dc.description.abstract Postrzeganie wzrokowe umożliwia człowiekowi podejmowanie codziennych działań, w tym aktywności polegających na odtwarzaniu za pomocą języka plastyki obserwowanych przedmiotów. Celem prowadzonych badań odnoszących się do umiejętności graficznego zapisu graniastosłupa foremnego trójkątnego stało się ustalenie przebiegu rozwoju rysunkowych obrazowań tejże bryły znajdującej się w polu widzenia obserwatora. Obrana metoda analizy dokumentów, jakimi stały się rysunki dzieci w wieku 6–9 lat, pozwoliła wskazać charakterystyczne cechy tworzonych graficznych zapisów. Problemem zasadniczym stało się pytanie o przebieg zachodzących w poszczególnych grupach wiekowych badanych dzieci zmian w rysunkowych obrazach obserwowanego graniastosłupa. Istotne było ustalenie rysunkowych jego modeli oraz przebiegu zmian odnoszących się do stosowanej kolorystyki i występujących perspektyw (ujęcia płaskie, przestrzenne, perspektywa topograficzna). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Visual perception allows human being to undertake everyday actions including the activities that involve reconstruction of observed objects with the use of the language of fine arts. The aim of conducted studies, which referred to abilities to present a uniform triangular prism, was to define the course of development of drawing representations of the prism that was located in the field of vision of the observer. The applied method of document analysis, which focused on drawings of 6–9 year old children, allowed to indicate characteristic features of created graphic representations. The essential problem became the question about some changes in the drawings presenting observed prism, which occurred in particular age groups of children. It became important to determine some drawing models and the course of changes in terms of used colours and perspective (flat, spatial and topographic perspective). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject dziecko pl_PL.UTF-8
dc.subject obserwacja pl_PL.UTF-8
dc.subject rysunek pl_PL.UTF-8
dc.subject graniastosłup pl_PL.UTF-8
dc.subject badania pilotażowe pl_PL.UTF-8
dc.subject child pl_PL.UTF-8
dc.subject observation pl_PL.UTF-8
dc.subject drawing pl_PL.UTF-8
dc.subject prism pl_PL.UTF-8
dc.subject pilot studies pl_PL.UTF-8
dc.title Graficzny zapis graniastosłupa obserwowanego przez dzieci w wieku 6–9 lat pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Graphic Representation of a Prism Observed by 6-9 Year Old Children pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.4.18
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje