Repozytorium UR

Ocena wpływu zagospodarowania rolniczego i leśnego na właściwości gleb industrioziemnych po kopalnictwie siarki na Podkarpaciu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Knap, Renata
dc.date.accessioned 2018-03-23T11:08:11Z
dc.date.available 2018-03-23T11:08:11Z
dc.date.issued 2018-04-04
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3436
dc.description Promotor: prof. dr hab. inż. Janina Kaniuczak, 234 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Ważnym problemem ochrony środowiska w Polsce jest od wielu lat rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych, w tym także po kopalnictwie siarki na terenie Podkarpacia. Celem rozprawy było określenie wpływu zagospodarowania rolniczego i leśnego na właściwości gleb po kopalniach siarki, eksploatowanej metodą otworową (Jeziorko, Basznia) i metodą odkrywkową (Machów). Cele szczegółowe badań dotyczyły określenia stanu właściwości fizykochemicznych i chemicznych wybranych profili glebowych, a w nich: składu granulometrycznego, zawartości CaCO3, stanu zakwaszenia (pH, Hw, Alw, Hh), zawartości węgla organicznego i azotu ogólnego, przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu, wymiennych kationów zasadowych (Ca2+, Mg2+, K+, Na+), ogólnych form makroelementów (Ca, K, Na, Mg), ogólnych form mikroelementów (Fe, Mn, Zn, Cu, Ni), ogólnych form wybranych pierwiastków śladowych (Cd, Cr, Co, Pb), rozpuszczalnych w 1 M HCl form mikroelementów i wybranych pierwiastków śladowych oraz zawartości siarki siarczanowej (VI) w wodnych ekstraktach glebowych. Określona została również biomasa i skład gatunkowy runi łąkowej na terenach zrekultywowanych w kierunku łąkowym po Kopalni Siarki „Jeziorko” i „Machów”. Na podstawie badań terenowych, analiz chemicznych materiału glebowego oraz opracowania statystycznego uzyskanych wyników stwierdzono, korzystny wpływ rekultywacji gruntów pogórniczych, na zmiany wielu właściwości glebowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract An important issue for the protection of the environment in Poland has been the reclamation and management of areas degraded for many years, including those after sulfur mining in the Podkarpacie region. The aim of the paper was to determine the influence of agricultural and forest management on the soil properties after sulfur mines exploited by the hole method (Jeziórko, Basznia) and the open-pit method (Machów). The detailed objectives of the study were to determine the state of physicochemical and chemical properties of selected soil profiles, including: granulometric composition, CaCO3 content, acidity (pH, Hw, Alw, Hh), organic carbon and total nitrogen, available forms of phosphorus, po0tassium and magnesium, exchangeable alkaline cations (Ca2+, Mg2+, K+, Na+), total forms of macro-nutrients (Ca, K, Na, Mg), total forms of microelements (Fe, Mn, Zn, Cu, Ni), total forms of selected trace elements (Cd, Cr, Co, Pb), microelements and some trace elements soluble in 1 M HCl, as well as sulfates (VI) content in soil extracts. Biomass and species composition of meadow sward was also determined on reclaimed areas of Sulfur Mines “Jeziórko” and “Machów”. Based on the field studies, chemical analyses of soil material and statistical processing of the obtained results, the beneficial effect of post-mining land reclamation on changes in many soil properties, was found. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject grunty pogórnicze pl_PL.UTF-8
dc.subject kopalnia siarki pl_PL.UTF-8
dc.subject profil glebowy pl_PL.UTF-8
dc.subject rekultywacja pl_PL.UTF-8
dc.subject post-mining soils pl_PL.UTF-8
dc.subject sulfur mine pl_PL.UTF-8
dc.subject soil profile pl_PL.UTF-8
dc.subject reclamation pl_PL.UTF-8
dc.title Ocena wpływu zagospodarowania rolniczego i leśnego na właściwości gleb industrioziemnych po kopalnictwie siarki na Podkarpaciu pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Assessment of the impact of agricultural and forest management on the properties of industrial soils after sulfur mining in the Podkarpacie region pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje