Repozytorium UR

Różnorodność florystyczna dawnego parku dworskiego w Rzeszowie-Zalesiu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szczurowski, Łukasz
dc.contributor.author Oklejewicz, Krzysztof
dc.date.accessioned 2018-02-26T11:01:14Z
dc.date.available 2018-02-26T11:01:14Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 1 (2018), s. 97–106 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3370
dc.description.abstract Na obszarze dawnego parku dworskiego w Rzeszowie-Zalesiu zinwentaryzowano 250 gatunków roślin naczyniowych, z czego 187 stanowiły taksony rodzime i trwale zadomowione. Taksony trwale zadomowione reprezentowane były przez 19 gatunków archeofitów i 16 gatunków kenofitów, w tym 13 inwazyjnych. Odnotowano występowanie 57 gatunków uprawianych, 3 gatunków przejściowo zdziczałych z uprawy oraz 3 gatunków o niepewnym statusie we florze Polski. Odnaleziono również nieutrwalonego mieszańca międzygatunkowego. Określono ponadto poziom synantropizacji flory badanego terenu, wykorzystując następujące wskaźniki liczbowe: antropofityzacji (WAn = 38%), archeofityzacji (WAr = 10,16%), kenofityzacji (WK = 8,56%), modernizacji (WM = 45,71%) oraz stopnia labilności flory (WF = 1,2%). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the territory of the post-manorial park in Rzeszów-Zalesie the occurence of 250 species of vascular plants were inventoried, of which 187 were native and permanently established taxa. Permanently established species were represented by 19 species of archaeaophytes and 16 species of kenophytes, including 13 invasive species. There were 57 cultivated species, 3 ergasiophygophytes and 3 species of uncertain status in the Polish flora. An unpreseved interspecific hybrid has been also discovered. The level of synanthropization of the studied area was determined by using indicators of the antopogenic transitions of flora: anthropophytysation (WAn = 38%), archaeophytysation (WAr = 10,16%), kenophytysation (WK = 8,56%), modernization (WM = 45,71%) and level of lability of flora (WF = 1,2%). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject rośliny naczyniowe pl_PL.UTF-8
dc.subject archeofity, kenofity pl_PL.UTF-8
dc.subject ergazjofigofity pl_PL.UTF-8
dc.subject gatunki inwazyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject gatunki górskie pl_PL.UTF-8
dc.subject wskaźniki antropogenicznych zmian flory pl_PL.UTF-8
dc.subject vascular plants pl_PL.UTF-8
dc.subject archaeophytes pl_PL.UTF-8
dc.subject kenophytes pl_PL.UTF-8
dc.subject ergasiophygophytes pl_PL.UTF-8
dc.subject invasive species pl_PL.UTF-8
dc.subject mountain species pl_PL.UTF-8
dc.subject indicators of the anthropogenic transitions of flora pl_PL.UTF-8
dc.title Różnorodność florystyczna dawnego parku dworskiego w Rzeszowie-Zalesiu pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2018.22.1.13
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje