Repozytorium UR

The influence of the Ukrainian and Polish population’s cultural activity on their economic development

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dyndar, Anton
dc.date.accessioned 2018-02-22T13:21:07Z
dc.date.available 2018-02-22T13:21:07Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017, s. 326–338 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3340
dc.description.abstract Creative sector is considered to be an impetus for the progress and, at the same time, an indicator of the potential of national economic development. The problem of determining the character of the creative economy influence both on performance results of individual business entities and on economic development rates of countries on the whole is of current importance. The purpose of this paper is to show a relation between cultural activity of population and development of national economy on the basis of the comparative analysis of statistical indices of Ukraine and Poland. The six dimensions model of national culture by Professor Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov was used for determination position of the Ukrainian culture on the way of transformations of state planned economy. The Ukrainian and Polish population’s cultural activity features were defined and linked to the GDP dynamics. Calculations of correlation coefficients allow to rather accurately predict a degree of cultural dependence on economic results of a country. Results of the comparative analysis were presented by formulas for each of the analyzed countries. Article carries out the comparative analysis of the spending patterns of EU, Poland and Ukraine and defines the character and structural dynamics of the culture expenses. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Sektor kreatywny postrzegany jest jako akcelerator postępu, a jednocześnie wskaźnik potencjału rozwoju gospodarczego. Problem określenia charakteru oddziaływania gospodarki kreatywnej zarówno na wyniki działalności indywidualnych podmiotów gospodarczych, jak i tempo rozwoju gospodarczego państw jako całości ma obecnie zasadnicze znaczenie. Celem opracowania jest ukazanie relacji pomiędzy aktywnością kulturową mieszkańców a rozwojem gospodarki narodowej w oparciu o analizę porównawczą statystycznych wskaźników dla Ukrainy i Polski. Sześciowymiarowy model kultury narodowej autorstwa Geerta Hofstede, Gerta Jana Hofstede i Michaela Minkova został wykorzystany dla określenia miejsca ukraińskiej kultury na ścieżce transformacji gospodarki centralnie planowanej. Zdefiniowano specyfikę aktywności kulturowej ludności Ukrainy i Polski oraz odniesiono ją do dynamiki PKB. Obliczenia wskaźników korelacji pozwalają dość dokładnie oszacować zależności między poziomem kultury i wynikami gospodarczymi kraju. Wyniki analizy porównawczej zostały zaprezentowane z wykorzystaniem formuł opracowanych dla każdego z analizowanych państw. W artykule przedstawiono ponadto analizę porównawczą wzorców wydatków w UE, Polsce i Ukrainie oraz określono charakter i dynamikę struktury wydatków na kulturę. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject creative economy pl_PL.UTF-8
dc.subject cultural activity pl_PL.UTF-8
dc.subject cultural determinants pl_PL.UTF-8
dc.subject cultural events attendance pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka kreatywna pl_PL.UTF-8
dc.subject aktywność kulturowa pl_PL.UTF-8
dc.subject kulturowe determinanty pl_PL.UTF-8
dc.subject uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych pl_PL.UTF-8
dc.title The influence of the Ukrainian and Polish population’s cultural activity on their economic development pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2017.4.22


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje