Repozytorium UR

Akowskie i poakowskie formacje dywersyjne na terenie podrzeszowskich gmin - placówek „Świerk” i „Grab” (1944-1947)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Forystek, Józef
dc.date.accessioned 2018-02-06T12:32:39Z
dc.date.available 2018-02-06T12:32:39Z
dc.date.issued 2018-02-15
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3287
dc.description Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, 566 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Dysertacja dotyczy głównie losów żołnierzy bojówek dywersyjnych AK i innych osób działających poza strukturami Państwa Podziemnego, którzy przeprowadzali akcje dywersyjne i ekspropriacyjne, a także wykonywali wyroki śmierci orzekane przez konspiracyjne sądy specjalne w latach 1944-1947 na terenie gminy Świlcza i Głogów Młp. Stanowi efekt badań przeprowadzonych przez autora obejmujących analizę różnorodnych źródeł pozyskanych z IPN, w tym zeznań uczestników i bezpośrednich świadków tamtych wydarzeń, jak i nieznanych dotąd wspomnień oraz publikacji naukowych. W dysertacji opisano ponad 44 zabójstwa dokonane na okolicznych mieszkańcach (w tym hipotezy dotyczące niewyjaśnionej śmierci pchor. Józefa Koryla, zastępcy dowódcy Placówki AK Świlcza-Trzciana) oraz przedstawiono ponad sto akcji rekwizycyjnych, w ramach których stosowano przemoc fizyczną, w tym pobicia. W dysertacji starano się jak najwierniej przedstawić relacje osób, które opisywały te zdarzenia w zeznaniach lub opublikowanych po wojnie wspomnieniach, weryfikując tam gdzie to tylko było możliwe podawane przez nie informacje z innymi dostępnymi źródłami. Unikano wszelkich ocen osób uczestniczących w tych zdarzeniach, albowiem ze względu na upływ czasu, brak niebudzących wątpliwości dowodów, a także niemożność bezpośredniego wysłuchania wersji uczestników, jest to już zadanie praktycznie niewykonalne. Przedstawiono też dalsze losy członków działających na tym terenie formacji zbrojnych, w tym akcję amnestyjną oraz represje sądowe, które ich dotknęły, jak również rozbieżne aktualne orzecznictwo w sprawach rehabilitacyjnych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This dissertation researches the stories of soldiers from diversion groups of the Home Army and other persons operating outside the Polish Underground State structures, who carried out diversion and expropriation operations, as well as executed death sentences passed by conspiracy special courts in the years 1944-1947 in the area of the commune of Świlcza and Głogów Małopolski. It is the result of research carried out by the author, including the analysis of various sources obtained from the Institute of National Remembrance (IPN), with testimonies of the participants and direct witnesses of those events, as well as previously unknown memoirs and scientific publications. The dissertation offers the description of more than 44 murders of the inhabitants of the surrounding area (including the hypotheses for the unexplained death of officer cadet Józef Koryl, the second in command of the Home Army outpost Świlcza-Trzciana), and presentation of more than one hundred requisition operations in which physical abuse, including beating, was used. This dissertation endeavoured to present, as faithfully as possible, the accounts of persons who described these events in the depositions or memoirs published after the war, verifying, wherever possible, the information they provided through confrontation with available sources. This dissertation avoids the assessment of persons taking part in the events discussed, because it is virtually impossible due to the lapse of time, lack of undisputable evidence, as well as inability to personally hear the versions of all the witnesses. Further fates of the members of military formations operating in this area are presented, including the amnesty campaign and the legal repressions against them, as well as the dissonant current court verdicts in rehabilitation cases. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject historia Polski pl_PL.UTF-8
dc.subject Armia Krajowa pl_PL.UTF-8
dc.subject Polskie Państwo Podziemne pl_PL.UTF-8
dc.subject placówka AK „Świerk” (Świlcza-Trzciana) pl_PL.UTF-8
dc.subject oddział dywersyjno-sabotażowy pl_PL.UTF-8
dc.subject history of Poland pl_PL.UTF-8
dc.subject the Home Army pl_PL.UTF-8
dc.subject the Polish Underground State pl_PL.UTF-8
dc.subject the Home Army's Outpost “Świerk” (Spruce) Świlcza –Trzciana pl_PL.UTF-8
dc.subject subversion and sabotage squad pl_PL.UTF-8
dc.title Akowskie i poakowskie formacje dywersyjne na terenie podrzeszowskich gmin - placówek „Świerk” i „Grab” (1944-1947) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Home-Army and Post-Home-Army diversion formations in the area of communes in the vicinity of Rzeszów – outposts “Świerk” and „Grab” (1944-1947) pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje