Repozytorium UR

Developing Learners’ Speaking Competence: Teaching Approaches and Classroom Limitations

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dziura, Anna
dc.date.accessioned 2017-11-22T09:59:36Z
dc.date.available 2017-11-22T09:59:36Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka, t. 9/2017, s. 119–127 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1643-0506
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3173
dc.description.abstract The purpose of this article is to present the problems concerning teaching speaking in a foreign language. The author attempts to analyse the approaches used in the teaching process of this skill, paying special attention to the holistic model, in which she sees the chance of success in developing and improving the EFL learners’ speaking competence. What is more, the paper discusses the classroom difficulties and limitations and offers suggestions how to cope with them. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Artykuł porusza problemy dotyczące nauczania mówienia w języku obcym. Autorka podejmuje próbę zaprezentowania podejść stosowanych do nauczania tej sprawności, kładąc szczególny nacisk na model holistyczny, w którym upatruje szansę na pełne rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczących się języka obcego. W drugiej części artykułu omówione zostały trudności i ograniczenia, z jakimi musi zmagać się nauczyciel przygotowujący uczniów do egzaminów ustnych w języku obcym oraz sugestie jak sobie z nimi radzić. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject teaching speaking pl_PL.UTF-8
dc.subject holistic approach pl_PL.UTF-8
dc.subject speaking competence pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczanie mówienia pl_PL.UTF-8
dc.subject podejście holistyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencja komunikacyjna pl_PL.UTF-8
dc.title Developing Learners’ Speaking Competence: Teaching Approaches and Classroom Limitations pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurglotto.2017.9.12
dc.identifier.eissn 2084-4816


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje