Repozytorium UR

The main communication elements of the speech act of approval

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Czapiga, Artur
dc.date.accessioned 2017-11-21T11:33:17Z
dc.date.available 2017-11-21T11:33:17Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka, t. 9/2017, s. 25–31 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1643-0506
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3163
dc.description.abstract The paper presents an analysis of certain communication elements of the utterances with the meaning of approval in Polish, Russian, and English. Most attention is paid to the speaker, the hearer, the relations between them, and the object of approval. It occurs that in informal situations there are almost no differences between the utterances under investigation, whereas in formal dialogues the choice of means of expression is usually based on the politeness rules, specific for a given culture. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Niniejsza publikacja dotyczy analizy podstawowych elementów modelu komunikacji w wypowiedziach aprobatywnych w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Szczególna uwaga została poświęcona nadawcy, odbiorcy i relacjom ich łączących oraz przedmiotowi aprobaty. Okazuje się, że w stylu nieformalnym analizowane zjawiska nie wykazują znaczących różnic w opisywanych językach, natomiast w stylu oficjalnym na dobór środków wpływa specyfika etykiety grzecznościowej charakterystycznej dla każdego języka. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject approval pl_PL.UTF-8
dc.subject speech acts pl_PL.UTF-8
dc.subject communication pl_PL.UTF-8
dc.subject dialogue elements pl_PL.UTF-8
dc.subject aprobata pl_PL.UTF-8
dc.subject akty mowy pl_PL.UTF-8
dc.subject elementy modelu komunikacji pl_PL.UTF-8
dc.title The main communication elements of the speech act of approval pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurglotto.2017.9.2
dc.identifier.eissn 2084-4816


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje