Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)2017 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)2017 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Adamczyk, Monika Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Opracowanie prezentuje teoretyczne podstawy edukacji pozaformalnej i nieformalnej osób starszych. Szczególną uwagę poświęcono modelom edukacji seniorów realizowanym na uniwersytetach trzeciego wieku (UTW). W artykule ...
 • Lukáĉová, Danka; Bánesz, Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Aj uĉiteľské ńtudijné programy na univerzitách reagujú na potreby trhu práce a zaraďujú do svojich ńtudijných programov predmety, v ktorých sa ńtudenti oboznamujú s novými materiálmi a technológiami priemyselnej praxe. ...
 • Zawłocki, Ireneusz; Niewiadomski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule dokonano ogólnej charakterystyki kolejnej rewolucji naukowo-technicznej określanej mianem czwartej rewolucji przemysłowej, która w bieżącej dekadzie zostaje praktycznie wdrażana w systemy gospodarcze wiodących ...
 • Malska, Wiesława (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Często w zastosowaniach technicznych wykorzystuje się działy statystyki matematycznej do analizy danych. W statystyce matematycznej korzysta się z rozkładów teoretycznych zmiennych losowych. W dziale wnioskowania statystycznego, ...
 • Kuĉerka, Daniel; Kmec, Ján (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Príspevok sa zaoberá tvorbou integrovaných didaktických pracovísk.Autori ukazujú miesto integrovaných didaktických pracovísk v rámci materiálnych didaktických prostriedkov. Ďalej sa zaoberajú KD modelom Integrovaných ...
 • Beneńová, Hana; Mach, Petr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  This article deals with the suggestion for modify the school education program at the Secondary Vocational School of Electrical Engineering, Pilsen, specifically by adding a chapter on thin film photovoltaic to the curriculum ...
 • Merenda, Miroslav (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Organizované struktuře biochemických pochodů, pro něņ jsou typické uzavřené, ale navzájem v celek propojené cykly, je podobná fraktálová výroba. Aby mohla komunikovat s vnějńím světem, musí ji řídit logistici, coņ se děje ...
 • Simbartl, Petr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  A work with the modelling material is incorporated in the framework education programme even for the nursery school and also for primary schools. The modelling material is incorporated there for the purpose of the output ...
 • Babiarz, Mirosław; Garbuzik, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł prezentuje pojęcie tożsamości, rozpatruje konteksty, w których kształtuje się poczucie tożsamości. Następnie zostają przedstawione fazy kształtowania się własnego „ja” na różnych etapach życia człowieka, a także ...
 • Zhuravska, Nina; Lychuk, Mariia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Scientific methods that are part of knowledge – it is whole arsenal of accumulated research methods and stage of scientific activity (techniques, methods) used in the process of scientific activity in this particular cycle. ...
 • Duda, Marlena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Jakość życia jest złożoną kategorią badawczą, w której przedmiotowy zakres, badań jak i ich interdyscyplinarny charakter mogą nasuwać wiele problemów metodologicznych. Celem artykułu jest zwrócenie szczególnej uwagi na ...
 • Włodarska-Zoła, Lidia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Treść artykułu koncentruje się wokół zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością i ich transferem do jednostek samorządowych. Autorka przedstawiła uwarunkowania prawne ...
 • Malĉík, Martin; Miklońíková, Miroslava (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Ĉlověk chybuje od narození, koneckonců i dovednost chodit vyņaduje od malého dítěte nespoĉet pokusů, které konĉí pádem, tedy chybným pohybem. Ne nadarmo se říká, ņe chybami se ĉlověk uĉí. Po zahájení povinné ńkolní docházky ...
 • Staśko, Renata; Czerwiec, Karolina; Potyrała, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Budowanie systemu wiedzy, poznawanie rzeczywistości, rozwój nauki, rozumienie świata i komunikowanie się związane są z refleksją metodologiczną nad strukturą i zasadami przeprowadzania procesu badawczego, konceptualizacją, ...
 • Musiał, Emilia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Dziś szkoła jako najważniejsze miejsce w społeczeństwie musi wybrać drogę w kierunku nowej kultury kształcenia. Dlatego warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób „obudzić” w uczniach chęć do nauki, ale także „obudzić” dla ...
 • Marszałek, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule ukazano i uzasadniono umiejscowienie problematyki badań elektronicznych pamięci w treściach kształcenia kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa. Na bazie analizy istniejących rozwiązań opisano projekt i ...
 • Kuźmińska-Sołśnia, Beata; Ziębakowska-Cecot, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Kilkadziesiąt lat temu Papert stwierdził, że najlepszym sposobem przystosowania młodych pokoleń do rewolucji w zakresie TIK jest pozwolić im programować. W przeciwnym razie będą oni sami sterowani przez technologię. ...
 • Polański, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Teoria użytkowania i gratyfikacji jest jednym z podejść badawczych nad mediami. Doświadczenia odbiorców zachęcają lub demotywują ich do określonego sposobu korzystania z mediów. McQuail (2008, s. 418) klasyfikuje gratyfikacje ...
 • Ptak, Paweł; Prauzner, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule opisano możliwości zastosowania pakietów programowych Dasylab i LabView w nauczaniu przedmiotów technicznych. Pakiety te umożliwiają wytworzenie symulowanych sygnałów, a następnie ich obróbkę i kondycjonowanie ...
 • Yashchuk, Sergiy; Melnyk, Andrii; Hladyshev, Serhii (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  In order to determine the initial level of formation of professional and legal competence of the future social workers were used methods adapted by the author “Motivation of professional activity” by Zamfyr (Рамендик, 2013, ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje