Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)2017 by Title

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)2017 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Czopek, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Zmiany w przestrzeni medialnej stawiają przed współczesnym nauczycielem szereg wyzwań. Jednym z nich jest dotarcie do informacji o wysokiej jakości w sytuacji zalewu informacji. Edukacja musi być oparta na aktualnej wiedzy, ...
 • Musiał, Emilia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Dziś szkoła jako najważniejsze miejsce w społeczeństwie musi wybrać drogę w kierunku nowej kultury kształcenia. Dlatego warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób „obudzić” w uczniach chęć do nauki, ale także „obudzić” dla ...
 • Andruszkiewicz, Fabian; Chyżna, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule analizuje się rozwój systemu kształcenia zawodowego przyszłych nauczycieli w obrębie noosferogenezy. Uzasadniono znaczenie orientacji noosferycznej systemu kształcenia zawodowego polegającej na formowaniu ...
 • Merenda, Miroslav (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Organizované struktuře biochemických pochodů, pro něņ jsou typické uzavřené, ale navzájem v celek propojené cykly, je podobná fraktálová výroba. Aby mohla komunikovat s vnějńím světem, musí ji řídit logistici, coņ se děje ...
 • Ptak, Paweł; Prauzner, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule opisano możliwości zastosowania pakietów programowych Dasylab i LabView w nauczaniu przedmiotów technicznych. Pakiety te umożliwiają wytworzenie symulowanych sygnałów, a następnie ich obróbkę i kondycjonowanie ...
 • Samujło, Bronisław Andrzej; Samujło, Małgorzata Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Umiejętne zarządzanie swoim czasem nabiera szczególnego znaczenia we współczesnym świecie. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii przez nauczycieli w pracy zawodowej oraz badania nad ...
 • Lukáĉová, Danka; Bánesz, Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Aj uĉiteľské ńtudijné programy na univerzitách reagujú na potreby trhu práce a zaraďujú do svojich ńtudijných programov predmety, v ktorých sa ńtudenti oboznamujú s novými materiálmi a technológiami priemyselnej praxe. ...
 • Miąso, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Poznawanie, uczenie się, pozostaje ciągle jednym z najważniejszych procesów w życiu człowieka, dziś staje się nawet procesem całożyciowym. Równocześnie coraz mocniejszą pozycję w tym procesie zajmują multimedia, następuje ...
 • Malĉík, Martin; Miklońíková, Miroslava (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Ĉlověk chybuje od narození, koneckonců i dovednost chodit vyņaduje od malého dítěte nespoĉet pokusů, které konĉí pádem, tedy chybným pohybem. Ne nadarmo se říká, ņe chybami se ĉlověk uĉí. Po zahájení povinné ńkolní docházky ...
 • Duda, Marlena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Jakość życia jest złożoną kategorią badawczą, w której przedmiotowy zakres, badań jak i ich interdyscyplinarny charakter mogą nasuwać wiele problemów metodologicznych. Celem artykułu jest zwrócenie szczególnej uwagi na ...
 • Kuźmińska-Sołśnia, Beata; Ziębakowska-Cecot, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Kilkadziesiąt lat temu Papert stwierdził, że najlepszym sposobem przystosowania młodych pokoleń do rewolucji w zakresie TIK jest pozwolić im programować. W przeciwnym razie będą oni sami sterowani przez technologię. ...
 • Korneta, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The visual degradation of resampled (downsampled and then upsampled to the original size) greyscale digital images is quantified by local luminance, contrast and structure statistical comparison indexes. Spatial distributions ...
 • Pieniążek, Marlena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Dzięki rewolucji cyfrowej świat, który znamy, zmienia się w niewyobrażalnym tempie. To, co 10 lat temu uważaliśmy za szczyt nowych technologii, dzisiaj odchodzi w zapomnienie zastępowane czymś jeszcze nowocześniejszym. ...
 • Beneńová, Hana; Mach, Petr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  This article deals with the suggestion for modify the school education program at the Secondary Vocational School of Electrical Engineering, Pilsen, specifically by adding a chapter on thin film photovoltaic to the curriculum ...
 • Lis, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Dzisiejsza moc obliczeniowa poszczególnych komputerów mogących pełnić rolę serwera wielokrotnie przewyższa zapotrzebowanie systemu operacyjnego i usług na dostępną moc obliczeniową. Stosując rozwiązania zwielokratniające ...
 • Rębisz, Sławomir; Sikora, Ilona; Smoleń-Rębisz, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Autorzy niniejszej publikacji postawili sobie za cel zbadanie, w jakim stopniu cyberprzemoc jest obecna w świadomości i rzeczywistości uczniów szkół gimnazjalnych województwa podkarpackiego. Badania przeprowadzono w 15 ...
 • Zhernoklieiev, Ihor (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The article examines the practice of the readiness formation of future technology teachers to organize the creative activity of pupils in Ukraine and prospects of the usage the advanced pedagogical experience. Also, it ...
 • Krotký, Jan; Karpíńková, Pavla; Král, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The authors deal with an extension and modification of construction kits in order to create a simple tool for assessing the level of creativity according to the products made by pupils. The article describes a modified ...
 • Babiarz, Mirosław; Garbuzik, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł prezentuje pojęcie tożsamości, rozpatruje konteksty, w których kształtuje się poczucie tożsamości. Następnie zostają przedstawione fazy kształtowania się własnego „ja” na różnych etapach życia człowieka, a także ...
 • Vargová, Mária; Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Príspevok sa zaoberá vzdelávaním ņiakov na vybraných stredných odborných ńkolách v Ĉeskej a Slovenskej republike. Výskumom sa sledovala obľúbenosť a vyuņívanie IKT v ńkole a v beņnom ņivote.

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje