Repozytorium UR

Wiedza suicydologiczna jako niezbędny składnik kompetencji współczesnego nauczyciela

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Nieroba, Ewa
dc.date.accessioned 2017-10-25T10:19:22Z
dc.date.available 2017-10-25T10:19:22Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.198–207 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3086
dc.description.abstract W artykule przedstawiono wpływ przemian społeczno-kulturowych na wzrost zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży, ukazano wagę wiedzy suicydologicznej w pracy współczesnego nauczyciela, przedstawiono opinię nauczycieli na temat samobójstw (badania własne), a także sformułowano główne kierunki działań zaradczych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the influence of sociocultural changes on rising number of suicide rates among children and youth, points at the importance of suicidal knowledge in the work of temporary teacher, shows the teachers opinion on the issue of suicides ( own research) as well as formulates main directions of prevention. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject suicydologia pl_PL.UTF-8
dc.subject samobójstwo pl_PL.UTF-8
dc.subject dzieci pl_PL.UTF-8
dc.subject młodzieży pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczyciele pl_PL.UTF-8
dc.subject opinia pl_PL.UTF-8
dc.subject profilaktyka pl_PL.UTF-8
dc.subject suicidology pl_PL.UTF-8
dc.subject suicide pl_PL.UTF-8
dc.subject children pl_PL.UTF-8
dc.subject youth pl_PL.UTF-8
dc.subject teachers pl_PL.UTF-8
dc.subject opinion pl_PL.UTF-8
dc.subject prevention pl_PL.UTF-8
dc.title Wiedza suicydologiczna jako niezbędny składnik kompetencji współczesnego nauczyciela pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Knowledge of Suicidology as a Core Element of the Contemporary Teacher’s Competence pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.2.26
dc.identifier.eissn 2450-9221


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje