Repozytorium UR

Uplatňovanie digitálnej kompetencie uĉiteľov vo výuĉbe technických odborných predmetov

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ćuriń, Milan
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:30:31Z
dc.date.available 2017-10-24T12:30:31Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.174–179 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3081
dc.description Príspevok je publikovaný s podporou projektu KEGA ĉ. 017UMB-4/2017 pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Vychádzajúc z cieľov ńkolskej reformy zamernej na stredné ńkoly, venujeme pozornosť digitálnej kompetencii uĉiteľov odborných predmetov na SOŃ. Na základe realizovaného prieskumu uvádzame vybrané výsledky vyhodnotenia dotazníka urĉeného uĉiteľom a ņiakom SOŃ z aspektu uplatňovania digitálnej kompetencie vo výuĉbe odborných predmetov. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Relating to determined aims of the school reform focused on high schools we are paying attention to digital competence of teachers teaching technical subjects in secondary technical schools. Based on a performed survey we are bringing forward results evaluating questionnaire for teachers and students of secondary technical schools from the view of application digital competence within the teaching process of technical subjects. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject ńkolská reforma pl_PL.UTF-8
dc.subject digitálna kompetencia pl_PL.UTF-8
dc.subject uĉiteľ odborného predmetu pl_PL.UTF-8
dc.subject prieskum pl_PL.UTF-8
dc.subject dotazník pl_PL.UTF-8
dc.subject school reform pl_PL.UTF-8
dc.subject digital competence pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher of technical subject pl_PL.UTF-8
dc.subject survey pl_PL.UTF-8
dc.subject questionnaire pl_PL.UTF-8
dc.title Uplatňovanie digitálnej kompetencie uĉiteľov vo výuĉbe technických odborných predmetov pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Application of Digital Competence by Teachers within the Teaching Process of Technical Subjects pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.2.22
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje