Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)2017 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)2017 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Stępień, Paula; Rudzki, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł prezentuje wykorzystanie minikomputera Raspberry PI z dołączonymi czujnikami inercyjnymi do rozpoznawania aktywności ruchowych w ramach zajęć laboratoryjnych na kierunku inżynieria biomedyczna.
 • Krupa, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule zarysowano koncepcję przedmiotu edukacja na odległość zaproponowanego dla studentów kierunku mechatronika w ramach przedmiotu z obszaru nauk społecznych do wyboru.
 • Nycz, Mariusz; Nienajadło, Sara; Hajder, Mirosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W pracy przedstawiono koncepcje niskokosztowej platformy edukacyjnej. Autorzy prezentują rozwiązania sprzętowe oraz programowe, których głównym celem jest podniesienie jakości edukacji informatycznej w szkołach podstawowych ...
 • Kęsy, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Rozwój techniczny oraz szczególne znaczenie nadawane procesom informacyjnym wyznaczyły kierunek przemian cywilizacyjnych. Konieczność dostosowania się człowieka do nowych warunków życia i pracy wywołuje jego przemiany ...
 • Juszczyk-Rygałło, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Upowszechnienie internetu i rozwój publikacji elektronicznych umożliwiły konstruowanie e-podręczników, w których używane są mechanizmy interakcyjności, hipertekstualności i elastyczności strukturalnej. W polskiej rzeczywistości ...
 • Różański, Andrzej; Lech, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł podejmuje problematykę związku systemu wartości osób zarządzających szkołami oraz stylów kierowania. Na podstawie przeglądu literatury oraz dostępnych raportów zaprojektowano badania pilotażowe. Wstępne wnioski ...
 • Pavelka, Jozef; Kuzma, Jozef (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Ńtúdia informuje o výsledkoch dotazníkového prieskumu, ktorý z podnetu Predmetovej komisie Ĉlovek a svet práce (PK ĈaSP) uskutoĉnil ŃPÚ v Bratislave. Prieskum bol zameraný na zistenie aktuálneho stavu, systému a podmienok ...
 • Dusza, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Jednym z ważniejszych zadań, jakie stają przed szkołą i nauczycielem, jest organizowanie współpracy na linii szkoła–dom. W niniejszym tekście przedstawiono wyniki badań dotyczące obrazu rodzica i jego współpracy w oczach ...
 • Prauzner, Tomasz; Ptak, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule przedstawiono przykład realizacji projektu wykonanego w programie symulacyjnym jako propozycję innowacji dydaktycznej uwzględniającej założenia konstruktywistycznej koncepcji w kształceniu technicznym.
 • Śniadkowski, Mariusz; Jankowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Zapewnienie bezpieczeństwa systemu operacyjnego oraz niezawodności działania pracowni komputerowej jest zadaniem ciągle aktualnym. Nie można całkowicie wyeliminować możliwości uszkodzenia lub uzyskania nieuprawnionego ...
 • Nowak, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Kształcenie zawodowe jest ściśle powiązane z uwarunkowaniami rynku pracy. Na skutek intensywnego postępu technologicznego uzyskane wiadomości dość szybko okazują się niewystarczającym atutem na rynku pracy. Dlatego tak ...
 • Wilsz, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule omówiono mechanizm zjawisk, jakimi są: zapamiętywanie informacji, czyli ich rejestracja, oraz ich zapominanie, czyli ich derejestracja, a także wyjaśniono, czym jest detrakcja informacji i retrakcja informacji. ...
 • Kováĉik, Peter (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The article deals with possibilities of information imaging to car driver. It mentions to development and exploitation of electronics to display complex and well-arranged information that is necessary at intensive traffic. ...
 • Topol, Paweł; Kowalewski, Wojciech; Mokwa-Tarnowska, Iwona; Leszczyński, Piotr; Kołowska-Gawiejnowicz, Mirosława; Siatkowski, Idzi; Ren-Kurc, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł koncentruje się na trójwymiarowych środowiskach wirtualnych i ich funkcjonalności edukacyjnej na przykładzie świata Second Life. Wbrew opiniom pojawiającym się od czasu do czasu w literaturze przedmiotu światy ...
 • Kuzin, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Żyjemy w czasach szybkiego postępu i rozwoju cywilizacyjnego, które nie sprzyjają kształtowaniu się poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej ludzi. Powszechnie zauważa się również degradację wartości, które do ...
 • Garwol, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł podejmuje problematykę negatywnego wpływu nowoczesnych technologii teleinformatycznych, w tym komputera i telefonu komórkowego, na zdrowie młodego człowieka. Wpływ ten objawia się chorobami kręgosłupa, pogorszeniem ...
 • Tuczyński, Krystian (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule przedstawiono analizę przeprowadzonych badań pilotażowych z zakresu wykorzystywania elektronicznego systemu zarządzania szkołą. W celu otrzymania wielowymiarowych wyników badań autor zastosował tzw. triangulację ...
 • Bałażak, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł dotyczy pracy nauczyciela-wychowawcy. Wywiera on wpływ na podopiecznych. Podejmuje działania, które są przez nich obserwowane i mają znaczenie w ich rozwoju. Wielką rolę ma jego stosunek do pracy wychowawczej. ...
 • Jakovljević, Nebojńa; Hilĉenko, Slavoljub (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The aim of this project is easier interactions between educators and children in preschool institutions and teaching resources through ICT. The project will be carried out in two phases. After the initial formation of the ...
 • Kraszewski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Autor artykułu dokonuje zwięzłego omówienia zmian zachodzących w austriackim systemie szkolnym. W pierwszej jego części przedstawia krótki rys historyczny tego systemu. W drugiej części przybliża Czytelnikowi wybrane wątki ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje