Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)2017 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)2017 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Furmanek, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Zrozumienie najważniejszych zjawisk, jakie generuje technika, wymaga odniesień do filozofii i etyki. Nie można techniki sprowadzać do utylitarystycznych wymiarów. Jej służebność wiąże się z czynieniem dobra dla człowieka. ...
 • Kraszewski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Autor artykułu dokonuje zwięzłego omówienia zmian zachodzących w austriackim systemie szkolnym. W pierwszej jego części przedstawia krótki rys historyczny tego systemu. W drugiej części przybliża Czytelnikowi wybrane wątki ...
 • Kuzin, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Żyjemy w czasach szybkiego postępu i rozwoju cywilizacyjnego, które nie sprzyjają kształtowaniu się poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej ludzi. Powszechnie zauważa się również degradację wartości, które do ...
 • Morańska, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule zwrócono uwagę na główne kierunki rozwoju dydaktyki akademickiej. Przedstawiono istotne problemy, z którymi będzie się musiała zmierzyć szkoła wyższa, chcąc dostosować swoją ofertę dydaktyczną do wymagań ...
 • Honzíková, Jarmila; Krotký, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The falling level of manual skills of the young generation is one of issues in the 21st century. The existing society asks for creative individuals who can work independently. On the other hand, the manually skilled ones ...
 • Mysiak, Piotr; Muc, Adam; Albrecht, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Energoelektronika jest jednym z ważniejszych przedmiotów, których uczą się przyszli inżynierowie elektrycy. Wymaga on od studentów znajomości różnych dziedzin techniki. Przedmiot ten w zakresie praktycznym charakteryzuje ...
 • Włodarska-Zoła, Lidia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W niniejszym artykule autorka wskazała znaczenie aktywności zawodowej w procesie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, omówiła prawne aspekty zatrudniania osób z niepełnosprawnością, a także dokonała identyfikacji ...
 • Tolochko, Svitlana; Khomych, Viktoriia; Deda, Ruslana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Postgraduate education in Ukraine is a specialized improvement of education and professional training of a person through deepening, expansion and renovation his professional knowledge, skills and abilities or getting ...
 • Bogoliubov, Volodymyr; Bogoliubova, Nataliia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  This article is dedicated to reasoning of requirements formation for professional competence system of future environmentalists in the society transition to sustainable development. It is proposed to form professional ...
 • Prauzner, Tomasz; Ptak, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule przedstawiono przykład realizacji projektu wykonanego w programie symulacyjnym jako propozycję innowacji dydaktycznej uwzględniającej założenia konstruktywistycznej koncepcji w kształceniu technicznym.
 • Smorzhevska, Oksana; Khvist, Victoria (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  In this article considered Union of the Believers of the Ukrainian Native Faith as Ukrainian ethno-confession, described the institutionalization of this religious organization. Author draws the attention to the ideological ...
 • Malska, Wiesława (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule zaprezentowano wybrane testy nieparametryczne dla prób zależnych i dla prób niezależnych. Testy te stosowane są w przypadku, gdy nie można zastosować testów parametrycznych. Ich użycie determinuje rozkład ...
 • Rudolf, Ladislav (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Dneńní doba je ovlivněna rozvojem digitálních technologií. Na velký podíl tohoto trendu má vliv uplatňování digitalizace v různých oborech ale také ve vzdělávání. Ĉlánek se zabývá uplatněním digitalizace ve formě vybraných ...
 • Romaskevych, Alina; Sytnychenko, Viktor; Olchedaievskyi, Yuriy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The problem of ecologization of agricultural education is discussed in the article. The technology of ecological competence formation of future agricultural specialists is offered.
 • Warchoł, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule przedstawiono potrzebę kształcenia dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu edukacji pozaformalnej jako środowiska, w którym mogą być mocno motywowane i zainteresowane zgłębianiem wiedzy z różnych kategorii poprzez ...
 • Różański, Andrzej; Lech, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł podejmuje problematykę związku systemu wartości osób zarządzających szkołami oraz stylów kierowania. Na podstawie przeglądu literatury oraz dostępnych raportów zaprojektowano badania pilotażowe. Wstępne wnioski ...
 • Pavelka, Jozef; Kuzma, Jozef (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Ńtúdia informuje o výsledkoch dotazníkového prieskumu, ktorý z podnetu Predmetovej komisie Ĉlovek a svet práce (PK ĈaSP) uskutoĉnil ŃPÚ v Bratislave. Prieskum bol zameraný na zistenie aktuálneho stavu, systému a podmienok ...
 • Adamczyk, Monika Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Osoby starsze nie stanowią homogenicznej grupy społecznej. Seniorzy są zróżnicowani pod względem cech społeczno-demograficznych oraz fazy starości, w jakiej się znajdują. Zróżnicowana jest też ich aktywność, w tym edukacyjna. ...
 • Nowak, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Kształcenie zawodowe jest ściśle powiązane z uwarunkowaniami rynku pracy. Na skutek intensywnego postępu technologicznego uzyskane wiadomości dość szybko okazują się niewystarczającym atutem na rynku pracy. Dlatego tak ...
 • Myśliwiec, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W niniejszym artykule podjęto problematykę programowania w edukacji formalnej i nieformalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej edukacji dziecka. Analizie poddano założenia podstawy programowej wchodzącej w życie we ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje