Repozytorium UR

Zależność między poziomem wykształcenia a czasem pozostawania bez pracy bezrobotnych w Polsce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Turczak, Anna
dc.date.accessioned 2017-09-19T07:09:28Z
dc.date.available 2017-09-19T07:09:28Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 51(3)/2017, s. 231–243 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3001
dc.description.abstract Wykształcone społeczeństwo oznacza wiele korzyści tak dla państwa, jak i dla jego obywateli. Osoby lepiej wykształcone znajdują się w dużo bardziej komfortowej sytuacji na rynku pracy – łatwiej im znaleźć nową pracę, z pracy swojej czerpią więcej satysfakcji oraz otrzymują wyższe wynagrodzenie. W artykule dokonano oceny zmian, jakie zaszły w strukturze bezrobotnych w Polsce na przestrzeni lat 2007–2014. Określono udziały zarejestrowanych należących do następujących grup: 1) osoby z wykształceniem wyższym, 2) policealnym i średnim zawodowym, 3) średnim ogólnokształcącym, 4) zasadniczym zawodowym, 5) gimnazjalnym i niższym. Uzyskane wyniki porównano z informacjami na temat stóp bezrobocia w poszczególnych grupach. Dodatkowo dla każdej z pięciu wymienionych grup obliczono procent osób pozostających bez pracy: I) do 3 miesięcy włącznie, II) powyżej 3 miesięcy, ale nie dłużej niż 6 miesięcy, III) powyżej 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy, IV) powyżej 12 miesięcy, ale nie dłużej niż 24 miesiące, V) dłużej niż 24 miesiące. W kolejnym kroku do oceny skali różnic występujących między poszczególnymi frakcjami bezrobotnych wykorzystano parametryczny test istotności. Obliczenia przeprowadzono oddzielnie dla ośmiu kolejnych lat. W ramach zrealizowanych w artykule badań wykazano, że w Polsce najszybciej nową pracę znajdują osoby legitymujące się dyplomem wyższej uczelni. Dłużej muszą poszukiwać pracy bezrobotni mający wykształcenie średnie ogólnokształcące, w następnej kolejności policealne i średnie zawodowe, potem zasadnicze zawodowe, a najdłużej – bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym. Prawidłowość ta dotyczyła wszystkich przebadanych lat i nie była dziełem przypadku. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Educated society means a number of benefits both for the state and for its citizens. Better educated people are in a much more comfortable situation on the labor market – it is easier for them to find a new job, they derive more satisfaction from their work and receive higher salaries. The changes that occurred in the structure of unemployed in Poland during the time period 2007–2014 have been assessed in this article. Parts of the registered belonging to the following groups: 1) people with tertiary education, 2) post-secondary and vocational secondary, 3) general secondary, 4) basic vocational, 5) lower secondary and lower, were determined. The obtained results were compared with information on the unemployment rates in these groups. Additionally for each of the five specified groups the percentages of persons seeking jobs during: I) up to 3 months, II) over 3 months, but not longer than 6 months, III) over 6 months, but not longer than 12 months, IV) over 12 months, but not longer than 24 months, V) more than 24 months, were computed. In the next step the parametric test of significance was used to assess the scale of differences between identified fractions of the unemployed. The calculations were performed separately for eight consecutive years. Within the research carried out in this paper it was shown that in Poland persons with a university degree are able to find a new job the most quickly. The unemployed with general secondary education have to seek jobs longer, next are those with post-secondary and vocational secondary, then basic vocational and the longest – the unemployed with lower secondary, primary and incomplete primary education. This regularity concerned all the years examined and was not due to chance. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject poziom wykształcenia pl_PL.UTF-8
dc.subject bezrobocie pl_PL.UTF-8
dc.subject czas poszukiwania pracy pl_PL.UTF-8
dc.subject level of education pl_PL.UTF-8
dc.subject unemployment pl_PL.UTF-8
dc.subject duration of job seeking pl_PL.UTF-8
dc.title Zależność między poziomem wykształcenia a czasem pozostawania bez pracy bezrobotnych w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2017.3.19


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje