Repozytorium UR

Lokalna telewizja internetowa jako medium wspomagające funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w małych ojczyznach

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kotnis-Górka, Emilia
dc.date.accessioned 2017-07-17T08:30:19Z
dc.date.available 2017-07-17T08:30:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 1(2)/2017, s. 126–134 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2543-8379
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2821
dc.description.abstract Lokalne telewizje internetowe nie tylko wzbogaciły polski krajobraz medialny, ale stały się szansą dla małych społeczności na szerszy i ciekawszy dostęp do informacji. Mimo że od pojawienia się pierwszych lokalnych telewizji internetowych minęła dekada, zjawisko to niezmiernie trudno ująć w sztywne ramy teoretyczne. Różniące się od siebie pod względem formatu, częstości pojawiania się czy też rodzaju własności i kanału dystrybucji lokalne telewizje internetowe są tym bardziej interesującym obiektem badań, szczególnie gdy jako perspektywę wybierzemy aspekt społeczeństwa obywatelskiego, a konkretnie rolę, jaką w tym względzie pełnią lokalne telewizje internetowe. W kontekście konwergencji, a więc współistnienia nowych i starych mediów lokalną telewizję internetową należy rozpatrywać w kategoriach hybrydy gatunkowej. Dla badań nad konwergentnym medium, jakim jest lokalna telewizja internetowa, istotna jest również zmiana praktyk odbiorczych, która przejawia się w sposobie konsumowania treści przekazywanych za pośrednictwem nie tylko mediów ogólnopolskich, lecz także mediów lokalnych. Odbiorcy, przyzwyczajeni do bogactwa treści i formy popularnych serwisów, takiej samej jakości zaczęli domagać się od wydawców lokalnych. Zdominowany przez prasę drukowaną rynek lokalnych mediów musiał na tę potrzebę odpowiedzieć. Stąd też można przypuszczać, że redakcje lokalnych mediów decydują się na tworzenie zawartości multimedialnych, aby wzbogacić swoją ofertę. Jednocześnie przygotowywane materiały wideo pobudzają dyskusję na ważne społecznie tematy, co z kolei ma znaczenie w kontekście społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Local internet television has not only enriched the media landscape, but also become an opportunity for local communities to have wider and more interesting access to information. Despite the fact that over a decade has passed since the appearance of the first local internet television, this phenomenon is extremely difficult to grasp in a rigid theoretical framework. The local Internet TVs, which differ in format, frequency, or type of ownership and distribution channel, are an interesting subject of research, especially if we choose the aspect of civil society as a perspective, and specifically the role of local internet televisions in this respect. In the context of convergence, meaning the coexistence of new and old media, local internet television should be considered in terms of species hybridity. For research on the convergence medium which is local Internet television, there is also, importantly, a change in receiving practices, not only in the way of consumption of content transmitted through the national media, but also in the local media. Consumers, accustomed to the richness of content and the form of popular services, began to insist on the same quality from local broadcasters. Dominated by the press, the local media market had to respond to this need. Local media editors choose to create multimedia content to enrich their offerings. However, video material is a tool for discussion on socially important topics, which in turn is important in the context of civil society at the local level. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject lokalna telewizja internetowa pl_PL.UTF-8
dc.subject media lokalne pl_PL.UTF-8
dc.subject konwergencja pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo obywatelskie pl_PL.UTF-8
dc.subject hybryda gatunkowa pl_PL.UTF-8
dc.subject posttelewizja pl_PL.UTF-8
dc.subject local internet television pl_PL.UTF-8
dc.subject local media pl_PL.UTF-8
dc.subject convergence pl_PL.UTF-8
dc.subject civil society pl_PL.UTF-8
dc.subject hybrid pl_PL.UTF-8
dc.subject post-television pl_PL.UTF-8
dc.title Lokalna telewizja internetowa jako medium wspomagające funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w małych ojczyznach pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/johass.2017.1.8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje