Repozytorium UR

Problem prawnej ochrony życia w enuncjacjach Konferencji Episkopatu Polski w latach 1989–2011

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Delong, Marek
dc.date.accessioned 2017-07-17T07:59:14Z
dc.date.available 2017-07-17T07:59:14Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 1(2)/2017, s. 84–97 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2543-8379
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2818
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu prawnej ochrony życia w świetle enuncjacji Konferencji Episkopatu Polski w latach 1989–2010. Był to istotny element programowy oficjalnych wypowiedzi Konferencji Episkopatu, która uznawała tę kwestię za niezwykle ważną w dobie przyspieszonych przemian kulturowych i podkreślała, że problem ochrony życia powinien się spotkać ze szczególnym zainteresowaniem ze strony państwa. Konferencja Episkopatu zabiegała o poszanowanie nienaruszalnego prawa do życia każdej istoty ludzkiej od chwili poczęcia, podkreślając, że prawo to jest podstawową wartością moralną i istotnym elementem cywilizowanego społeczeństwa. Problem liberalizacji lub zaostrzenia przepisów dotyczących aborcji był przedmiotem wielu kampanii politycznych w Polsce w latach 90. W konfrontacji różnych nurtów ideologicznych kształtowały się rzeczywiste postawy Polaków wobec aborcji. Kościół katolicki w kwestiach fundamentalnych, objętych zasadami jego nauczania społecznego, nie dopuszcza jednak możliwości dialogu, więc jego stanowisko nie może być w tych sprawach elastyczne. Konferencja Episkopatu nie mogła zgodzić się na wprowadzanie zmian prawnych, które naruszałyby naukę Kościoła i podważałyby jego zasady moralne. Katolickie wartości i zasady moralne nie mogą podlegać żadnym negocjacjom i nie ma wobec nich moralnego kompromisu. W konsekwencji Konferencja Episkopatu Polski zawsze zajmowała bezkompromisową postawę obrony życia i rodziny jako podstawowej komórki społecznej opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The purpose of this article is to present the issue of the legal protection of life in the light of the enunciations of the Conference of the Polish Episcopate in the years 1989–2010. It was an important element of the program of official statements of the Episcopal Conference, which recognized this issue as particularly important in an era of accelerated cultural changes. The Episcopal Conference also emphasized this issue should meet with particular interest on the part of the state. It strove to achieve respect for the inviolable right to life of every human being from the moment of conception. It stressed that this right is a fundamental moral value and an essential element of civilized society. The problem of the liberalization or strengthening of regulations on abortion was the subject of many political campaigns in Poland in the nineties. The real attitudes of Poles towards abortion were shaped as a result of the confrontation of various ideological currents. The Church does not permit dialogue on the fundamental issues covered by the principles of the social teaching of the Church, so its position cannot be flexible on these issues. The Episcopal Conference could not agree to the introduction of legislative changes that violate the laws of the Church and undermine its moral principles. Catholic values and moral principles cannot be a subject to any negotiations and there is no moral compromise towards them. Consequently, the Polish Bishops' Conference has always had an uncompromising attitude to the defence of life and the family as the basic unit of society, based on marriage between man and woman. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject prawo do życia pl_PL.UTF-8
dc.subject Konferencja Episkopatu Polski pl_PL.UTF-8
dc.subject Right to life pl_PL.UTF-8
dc.subject Polish Bishops' Conference pl_PL.UTF-8
dc.title Problem prawnej ochrony życia w enuncjacjach Konferencji Episkopatu Polski w latach 1989–2011 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/johass.2017.1.5


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje