Rola innowacji społecznych w rozwoju regionu województwa lubelskiego – przykłady dobrych praktyk

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Wacławski, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Pojęcie innowacji w literaturze ekonomicznej pojawiło się za sprawą J.A. Schumpetera. Innowacja jest powszechnie rozpoznawana pod postacią produktu, usługi czy ulepszeń organizacyjno-produkcyjnych. Może ona być przysłowiową dźwignią postępu społeczno-gospodarczego wszystkich gospodarek świata, jeśli spełni odpowiednie kryteria i będzie należycie wdrożona do sfery realnej. Jako dyscyplina naukowa datuje swoje narodziny od 1911 r., jednak szybko znalazła uznanie i poczytne miejsce na liście nauk wspierających postęp i wzrost gospodarczy, a także rozwój, którego te kategorie są składowymi. Trudno sobie wyobrazić postęp czy wzrost bez przymiotnika innowacyjny. W praktyce uważa się, że wszystkie nowe produkty są innowacyjne, a więc lepsze technologicznie, użyteczniejsze, trwalsze, co nie zawsze jest prawdziwe. Warunkiem zaistnienia szeroko rozumianej innowacji jest popyt, konsumpcja. Szczególną formą innowacji są innowacje społeczne, które zaspakajają potrzeby społeczne związane z realizacją priorytetów oraz potrzeby biznesowe. Owocują one rozwojem nowych obszarów współpracy oraz lepszym wykorzystaniem zasobów i mogą stanowić przesłanki do tworzenia związków integracyjnych. Elementy społeczne takich innowacji przejawiają się zarówno w celach (priorytetach), jak i w wykorzystaniu środków. Celem artykułu jest przedstawienie roli innowacji społecznych w rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie dobrych praktyk. W artykule sformułowano hipotezę: innowacje społeczne mogą i powinny mieć kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia i wzrostu gospodarczego w gminach turystyczno-przyrodniczo-historycznych. Działania takie, aby były skuteczne, muszą spełniać odpowiednie kryteria jakościowe definiowane wyraźnymi korzyściami społecznymi i adekwatnym rachunkiem ekonomicznym [Caulier-Grice, Kahn, Mulgan, Pulford, Vasconcelos, 2010, s. 16–18]. Na obecnym etapie liczba realizowanych projektów innowacji społecznych w województwie lubelskim jest w stanie rozwoju. Jednak wzrost zainteresowania w tym obszarze może owocować oczekiwanymi przemianami w kulturze i zwiększaniu aktywności społeczno-gospodarczej regionu.
The notion of innovation has been introduced by J.A. Schumpeter to economic literature. An innovation is commonly recognized as a product, service or organizational-productive improvement. It can be the proverbial lever of socio-economic development of economies of the world, if it meets proper criteria and is properly implemented into the real sphere. As a scientific discipline it dates back its origin to 1911 and it soon gained recognition and now features prominently on the list of sciences supporting the progress and economic growth, but also the development composed of these categories. It is hard to imagine the progress or the growth without the adjective innovative. In practice it is believed that all new products are innovative, which means they are technologically better, more useful, more durable, which is not always true. The precondition for widely-understood innovation is demand, consumption. A specific form of innovation are social innovations that satisfy the social needs connected with the implementation of priorities and business needs. They produce the results in the form of development of new areas of cooperation and better use of resources and they can represent grounds to create integrative relations. Social elements of these innovations are manifested both in aims (priorities) and in the use of measures. The objective of this article is to present the role of social innovations in the development of the region of the Lubelskie province with the examples of good practices. In the article the following hypothesis is formulated: social innovations can and should be vital for the improvement of the quality of life and economic growth in the tourist and nature-historical communes.In order to be effective such actions must meet proper qualitative criteria, defined with clear social benefits and an adequate economic balance [Caulier-Grice, Kahn, Mulgan, Pulford, Vasconcelos, 2010, s. 16–18]. At this stage the number of implemented projects of social innovation in Lubelszczyzna region is in the phase of development. However, the increase of interest in this area can result in expected changes in culture and in increasing the region’s socio-economic activity.
Opis
Słowa kluczowe
innowacje , innowacje społeczne , rozwój regionu , wzrost gospodarczy , dobre praktyki , innovations , social innovations , the development of the region , economic growth , good practices
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 50(2)/2017, s. 453–471