Innovative integration relations opportunityfor development of Polish agribusiness and increase competitiveness of the economy

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Chorób, Roman
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The main objective of this paper is to present the concepts, principles of operation and the benefits of effective functioning of innovative integration links, which are the structure of the cluster. The study attempts to evaluate the impact of these forms of links to regional and local development, indicate the conditions for the development of these compounds in the context of the processes of globalization, as well as their impact on the growth of innovation and competitiveness of the economy. Due to the multifaceted problems taken, as well as the limited volume of the article, the focus is mainly on some issues related to clustering. Considerations supported by the results of own research, conducted in the province of Podkarpackie. The surveyed farmers indicated the main factors encouraging them to enter into the structure of the cluster, ie.: a reduction of unit costs of production, the possibility of contracting the purchase of products, the ability to increase the scale of production and joint sales and shared business risks. While the representatives of processing companies among the assets to encourage the accession exchanged the following: greater competitiveness cluster entities, a significant reduction in transport costs, the possibility of co-financing of innovative activity, faster flow of information and knowledge and geographical proximity to suppliers/customers. Operation and expansion of these relations should be a key element of competitiveness and intensifying the development of not only individual entities or regions, but also the entire economy.
Głównym celem niniejszego opracowania jest prezentacja koncepcji, zasad funkcjonowania oraz korzyści płynących z efektywnie funkcjonujących innowacyjnych powiązań integracyjnych, jakimi są struktury klastrowe. W opracowaniu podjęto próbę oceny wpływu tych form powiązań na rozwój regionalny i lokalny, wskazania uwarunkowań rozwoju tych związków w kontekście zachodzących procesów globalizacji, jak też ich oddziaływania na wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Z uwagi na wieloaspektowość podjętej problematyki oraz ograniczoną objętość artykułu skupiono się głównie tylko na niektórych kwestiach dotyczących klasteringu. Rozważania poparto wynikami badań własnych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego. Ankietowani producenci rolni wskazali główne czynniki zachęcające ich do wejścia w struktury klastrowe, tj. redukcję kosztów jednostkowych produkcji, możliwość kontraktacji skupu produktów, możliwość wzrostu skali produkcji i wspólnej sprzedaży produktów oraz współdzielenie ryzyka działalności. Natomiast przedstawiciele firm przetwórczych wśród walorów zachęcających do akcesji wymienili następujące: większą konkurencyjność podmiotów klastra, znaczną redukcję kosztów transportu, możliwość dofinansowania działalności innowacyjnej, szybszy przepływ wiedzy i informacji oraz geograficzną bliskość dostawców/odbiorców. Zaprezentowane walory płynące z prawidłowo funkcjonujących klastrów zachęcają potencjalnych uczestników (w tym: producentów rolnych, przedstawicieli firm przetwórczych) do udziału w tego typu strukturach. Akcesja w innowacyjnych powiązaniach integracyjnych może stanowić trafną przesłankę i szansę rozwoju polskiego agrobiznesu, szczególnie w dobie globalizacji. Funkcjonowanie i ekspansja tych powiązań winny stanowić kluczowy element wzrostu konkurencyjności i intensyfikowania rozwoju nie tylko poszczególnych podmiotów czy regionów, ale również całej gospodarki.
Opis
Słowa kluczowe
links integration , innovation , clustering , coopetition , competitiveness , powiązania integracyjne , innowacje , klastering , koopetycja , konkurencyjność
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 50(2)/2017, s. 349–356