Repozytorium UR

Wczesnoromantyczna „balladomania” w Polsce. Zjawisko, historia, oddziaływanie

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sienicka, Agnieszka
dc.date.accessioned 2017-07-04T10:16:58Z
dc.date.available 2017-07-04T10:16:58Z
dc.date.issued 2017-07-14
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2694
dc.description.abstract Niniejsza rozprawa doktorska ukazuje dzieje tzw. „balladomanii” przed powstaniem listopadowym w Polsce (1822-1830). Głównym celem dysertacji jest analiza tego zjawiska z perspektywy historii oraz socjologii literatury: określenie jego ram czasowych, ustalenie zakresu materiału badawczego, opisanie ideowych i estetycznych podstaw popularności ballady, przeprowadzenie typologii wewnątrzgatunkowej, charakterystyka infrastruktury towarzyszącej wówczas literaturze oraz przeprowadzenie stosownych analiz ilościowych. Celem rozprawy jest też ujęcie zjawiska „balladomanii” w kategoriach mody literackiej, której istotą jest zbiorowe naśladownictwo wzorów artystycznych, spełniające wymóg nowości, wyzwalające potrzebę „adaptacji społecznej” oraz „pragnienie różnicowania” (G. Simmel). Zaprezentowane tu ujęcie pozwala zweryfikować szereg stereotypów historycznoliterackich odnoszących się do zjawiska „balladomanii” w Polsce (takich jak przekonanie o jej epigońskim charakterze), podkreślić znaczenie wybitnych realizacji tego gatunku dla jej narodzin i przebiegu (zagranicznych i rodzimych) oraz wyakcentować rolę twórców mniej znanych. W rozprawie został przeanalizowany rozległy materiał źródłowy (wczesnoromantyczne ballady, teksty krytycznoliterackie im poświęcone, korespondencję, pamiętniki itp.). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This dissertation shows the history of “Balladomania” that occured before the November Uprising in Poland (1822-1830). The main objective of the dissertation is to analize this phenomenon from both a historyical and a sociological point of view: by defining its time frame, determining the scope of research material, describing the ideals and aesthetic foundations of ballad popularity, carrying out intraspecific typology, characteristics of the infrastructure that accompanied literature at that time and carrying out relevant quantitative analyses. The aim of the dissertation is also to present the phenomenon of “balladomiania” in terms of literary fashions, the essence of which is the collective imitation of artistic patterns, fulfilling the requirements of novelty, triggering the need for "social adaptation” and “desire for differentiation” (G. Simmel). The view presented in this work allows us to verify a number of historical-literary stereotypes that are related to the phenomenon of “balladomania” in Poland (such as conviction of its epigone characteristic), emphasize the importance of the outstanding realization of this genre from both its native birth and foreign development, as well as stress the role of lesser known authors. Extensive source materials were analyzed in the dissertation (early-romantic ballads, critical literary texts devoted to them, correspondence, diaries, etc.). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Romantyzm pl_PL.UTF-8
dc.subject ballady pl_PL.UTF-8
dc.subject moda pl_PL.UTF-8
dc.subject balladomania pl_PL.UTF-8
dc.subject Romanticism pl_PL.UTF-8
dc.subject ballads pl_PL.UTF-8
dc.subject fashion pl_PL.UTF-8
dc.title Wczesnoromantyczna „balladomania” w Polsce. Zjawisko, historia, oddziaływanie pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Early-Romantic “Balladomania” in Poland. Phenomenon, history, influence pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje