Repozytorium UR

Leisure Time Physical Activity of 11-year-old Children from the District of Rzeszow

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Milewska, Natalia
dc.contributor.author Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka
dc.contributor.author Rejman, Ewelina
dc.contributor.author Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka
dc.contributor.author Wilmowska-Pietruszyńska, Anna
dc.date.accessioned 2017-06-29T11:06:51Z
dc.date.available 2017-06-29T11:06:51Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Medical Review T. 14, z. 4 (2016), s. 382–391 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-6761
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2655
dc.description.abstract Introduction: Physical activity is an integral part of human life. Younger school age is a period in which child’s development is conditioned by their activity. Physical stimulation during this period is important from a medical and psychological perspective. The aim of the study was to evaluate the influence of sociodemographic factors on the level of physical activity and ways of spending leisure time by 11-year-old children from the district of Rzeszow. Material and methods: The study group consisted of 313 primary school children from the district of Rzeszow, 75 pupils from the city and 238 from rural areas, 164 girls and 149 boys aged 11. The study was conducted by means of a diagnostic survey in a form of a questionnaire prepared by the researchers. Results: In the study group, no significant statistical differences between a place of residence and a number of days devoted to physical activity by children were found. The most common form of activity in their leisure time were classes at the swimming pool and table tennis. The most popular passive form of leisure was watching TV. Statistically significant differences between gender and the amount of time spent at the computer were found. Boys spent more time at the computer than girls. Conclusions: There was no relationship between social environment and the level of physical activity and the way of spending leisure time in the tested children. Boys spent more time on passive forms of recreation. Statistically significant correlation between gender and time spent at the computer was found. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Wstęp: Aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Młodszy wiek szkolny to okres, w którym rozwój dziecka uwarunkowany jest jego aktywnością. Stymulacja fizyczna w tym okresie ma duże znaczenie z medycznego oraz psychologicznego punktu widzenia. Celem pracy była ocena wpływu czynników socjodemograficznych na poziom aktywności fizycznej oraz sposobu spędzania wolnego czasu przez 11-letnie dzieci z powiatu rzeszowskiego. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 313 dzieci szkół podstawowych na terenie powiatu rzeszowskiego, 75 uczniów z miasta i 238 z terenów wiejskich, 164 dziewczęta i 149 chłopców w wieku 11 lat. Badania przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa. Wyniki: W badanej grupie nie wykazano istotnych statystycznych różnic pomiędzy miejscem zamieszkania a ilością dni poświęcanych przez dzieci na aktywność fizyczną. Najczęstszą formę aktywności w czasie wolnym stanowiły zajęcia na basenie oraz tenis stołowy. Do najczęstszych biernych form spędzania czasu należało oglądanie telewizji. Wykazano istotne statystycznie różnice pomiędzy płcią a ilością spędzanego czasu przed komputerem. Chłopcy spędzali więcej czasu przed komputerem niż dziewczęta. Wnioski: Nie wykazano zależności między środowiskiem społecznym a poziomem aktywności fizycznej oraz sposobem spędzania wolnego czasu przez badane dzieci. Chłopcy więcej czasu poświęcili na bierne formy wypoczynku. Wykazano istotną statystycznie zależność między płcią a czasem spędzanym przed komputerem. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject school-age children pl_PL.UTF-8
dc.subject sedentary lifestyle pl_PL.UTF-8
dc.subject health behaviors pl_PL.UTF-8
dc.subject sedentarny tryb życia pl_PL.UTF-8
dc.subject dzieci w wieku szkolnym pl_PL.UTF-8
dc.subject zachowania zdrowotne pl_PL.UTF-8
dc.title Leisure Time Physical Activity of 11-year-old Children from the District of Rzeszow pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Aktywność fizyczna w czasie wolnym dzieci 11-letnich z powiatu rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/medrev.2016.4.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje