Leisure Time Physical Activity of 11-year-old Children from the District of Rzeszow

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Milewska, Natalia
Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka
Rejman, Ewelina
Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka
Wilmowska-Pietruszyńska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Introduction: Physical activity is an integral part of human life. Younger school age is a period in which child’s development is conditioned by their activity. Physical stimulation during this period is important from a medical and psychological perspective. The aim of the study was to evaluate the influence of sociodemographic factors on the level of physical activity and ways of spending leisure time by 11-year-old children from the district of Rzeszow. Material and methods: The study group consisted of 313 primary school children from the district of Rzeszow, 75 pupils from the city and 238 from rural areas, 164 girls and 149 boys aged 11. The study was conducted by means of a diagnostic survey in a form of a questionnaire prepared by the researchers. Results: In the study group, no significant statistical differences between a place of residence and a number of days devoted to physical activity by children were found. The most common form of activity in their leisure time were classes at the swimming pool and table tennis. The most popular passive form of leisure was watching TV. Statistically significant differences between gender and the amount of time spent at the computer were found. Boys spent more time at the computer than girls. Conclusions: There was no relationship between social environment and the level of physical activity and the way of spending leisure time in the tested children. Boys spent more time on passive forms of recreation. Statistically significant correlation between gender and time spent at the computer was found.
Wstęp: Aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Młodszy wiek szkolny to okres, w którym rozwój dziecka uwarunkowany jest jego aktywnością. Stymulacja fizyczna w tym okresie ma duże znaczenie z medycznego oraz psychologicznego punktu widzenia. Celem pracy była ocena wpływu czynników socjodemograficznych na poziom aktywności fizycznej oraz sposobu spędzania wolnego czasu przez 11-letnie dzieci z powiatu rzeszowskiego. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 313 dzieci szkół podstawowych na terenie powiatu rzeszowskiego, 75 uczniów z miasta i 238 z terenów wiejskich, 164 dziewczęta i 149 chłopców w wieku 11 lat. Badania przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa. Wyniki: W badanej grupie nie wykazano istotnych statystycznych różnic pomiędzy miejscem zamieszkania a ilością dni poświęcanych przez dzieci na aktywność fizyczną. Najczęstszą formę aktywności w czasie wolnym stanowiły zajęcia na basenie oraz tenis stołowy. Do najczęstszych biernych form spędzania czasu należało oglądanie telewizji. Wykazano istotne statystycznie różnice pomiędzy płcią a ilością spędzanego czasu przed komputerem. Chłopcy spędzali więcej czasu przed komputerem niż dziewczęta. Wnioski: Nie wykazano zależności między środowiskiem społecznym a poziomem aktywności fizycznej oraz sposobem spędzania wolnego czasu przez badane dzieci. Chłopcy więcej czasu poświęcili na bierne formy wypoczynku. Wykazano istotną statystycznie zależność między płcią a czasem spędzanym przed komputerem.
Opis
Słowa kluczowe
school-age children , sedentary lifestyle , health behaviors , sedentarny tryb życia , dzieci w wieku szkolnym , zachowania zdrowotne
Cytowanie
Medical Review T. 14, z. 4 (2016), s. 382–391