Repozytorium UR

Mobbing jako forma agresji społecznej. Aspekty cywilizacyjne i kulturowe (charakter zjawiska i próba badań empirycznych)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sommer, Hanna
dc.contributor.author Michno, Jerzy
dc.contributor.author Sommer, Hubert
dc.date.accessioned 2017-06-28T10:21:13Z
dc.date.available 2017-06-28T10:21:13Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 136–157 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2642
dc.description.abstract Problem mobbingu stał się w ostatnich dekadach istotnym punktem odniesienia do ewentualnych badań i analiz dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (zwłaszcza szeroko rozumianych nauk społecznych). Stąd też zamysł autorów poniższego opracowania, którzy w sposób charakterystyczny dla socjologów pochylili się nad tym tematem i przeprowadzili badania, których zasadniczym celem miała być odpowiedź na pytanie, czy ze zjawiskiem mobbingu mamy do czynienia w Polsce? Zanim jednak udało się uzyskać odpowiedź na zadane pytanie badawcze, autorzy postarali się przybliżyć pokrótce samo pojęcie, rodzaje i skutki mobbingu ze szczególnym uwzględnieniem naszego kraju. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The problem of bullying has become in recent decades an important reference point for any research and analysis for representatives of various scientific disciplines (especially the widely understood social sciences). Hence the intention of the authors of this study, who in a manner characteristic of sociologists bent over this issue and conducted a study whose primary objective was to answer the question: is the phenomenon of bullying we have to do in Poland? Before, however, managed to get the answer to the research question, the authors tried to briefly introduce the same concept, types and effects of bullying, with particular emphasis on our country. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject mobber pl_PL.UTF-8
dc.subject mobbing pl_PL.UTF-8
dc.subject agresja fizyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject przemoc psychiczna pl_PL.UTF-8
dc.subject molestowanie seksualne pl_PL.UTF-8
dc.subject bullying pl_PL.UTF-8
dc.subject physical aggression pl_PL.UTF-8
dc.subject psychological violence pl_PL.UTF-8
dc.subject sexual harassment pl_PL.UTF-8
dc.title Mobbing jako forma agresji społecznej. Aspekty cywilizacyjne i kulturowe (charakter zjawiska i próba badań empirycznych) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Mobbing as a form of social aggression. Aspects of civilization and culture (nature of the phenomenon and attempt to empirical research) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2016.4.9
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje