Repozytorium UR

Assessment of paramedics’ knowledge and skills on dealing with dental injuries

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lewandowski, Bogumił
dc.contributor.author Brodowski, Robert
dc.contributor.author Stopyra, Wojciech
dc.contributor.author Muster, Marek
dc.contributor.author Włodyka, Andrzej
dc.contributor.author Migut, Małgorzata
dc.contributor.author Leja, Michał
dc.contributor.author Wozniak, Krystyna
dc.contributor.author Kucaba, Grzegorz
dc.date.accessioned 2017-06-21T08:33:47Z
dc.date.available 2017-06-21T08:33:47Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Medical Review T. 14, z. 3 (2016), s. 287–299 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-6761
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2586
dc.description.abstract Introduction: Traumatic teeth and mouth injuries constitute a fixed percentage of injuries. They occur as only dental injuries or accompany fractures of craniofacial skeleton or multiorgan injuries in the body. The aim of the study was to assess the paramedics’ knowledge of first aid principles in cases of traumatic dental and masticatory system injuries. Material and Methods: A survey was conducted among 138 randomly selected paramedics employed in the Medical Rescue Teams and emergency departments in Rzeszów region, who were informed about the anonymous nature of the project. A voluntarily completed questionnaire was simultaneously assumed an informed consent to participate in the study. The questionnaire consisted of two parts. The first part covered respondents’ demographic and social data, while the second part focused on the first aid conduct in tooth injuries and included 18 questions. Results: The results demonstrated that the paramedics’ knowledge of the conduct in cases of the most common dental injuries, ie. tooth knocking and dislocation, fracture of tooth crown or tooth root is unsatisfactory. Most of the respondents gave answers intuitively. Studies and statistical analysis did not confirm a significant correlation between subjects’ professional experience (p = 0.5891) and education (p = 0.1093) with their skills and knowledge of the proceedings after dental injuries. The fact that about 20% of the paramedics did not consider it necessary to broaden their knowledge in this subject seems distressing. Conclusions: In the light of conducted research, systematic training in dental first aid in terms of proceeding in teeth injuries for paramedics seems justified as well as its inclusion in the curriculum of undergraduate programme for paramedics. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Wstęp: Obrażenia urazowe zębów i okolicy jamy ustnej stanowią stały odsetek urazów ciała. Mogą występować jako samodzielne uszkodzenia zębów lub towarzyszyć złamaniom szkieletu części twarzowej czaszki lub tzw. obrażeniom wielonarządowym ciała. Cel pracy: Celem pracy była ocena wiedzy i znajomość zasad udzielania pomocy w przypadkach urazowych obrażeń zębów i narządu żucia przez ratowników medycznych. Materiał i metoda: Badania ankietowe przeprowadzono w grupie 138 losowo wybranych ratowników medycznych zatrudnionych w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych na terenie regionu rzeszowskiego, których poinformowano o anonimowym charakterze projektu. Dobrowolnie wypełnienie kwestionariusza ankiety uznano jednocześnie za świadomą zgodę na udział w badaniu. Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch części. Pierwsza część dotyczyła danych demograficzno-społecznych respondentów, zaś druga część merytoryczna dotyczyła udzielania pierwszej pomocy w urazach zębów i obejmowała 18 pytań. Wyniki: Przeprowadzone badania wykazały, że wiedza badanej grupy ratowników medycznych w zakresie postępowania w przypadkach najczęściej występujących obrażeń i uszkodzeń zębów tj. wybicie i zwichnięcie zęba, złamanie korony lub korzenia zęba jest niezadowalająca. Większość respondentów udzielała odpowiedzi intuicyjnie. Przeprowadzone badania i analiza statystyczna nie potwierdziła istotnej zależności pomiędzy stażem pracy (p=0,5891) oraz wykształceniem badanych (p=0,1093) a ich umiejętnościami i wiedzą na temat postępowania po urazach zębów. Niepokojący jest fakt, że około 20% ratowników medycznych nie widziało konieczności poszerzenia wiedzy w omawianej tematyce. Wnioski: W świetle przeprowadzonych badań uzasadnione jest prowadzenie systematycznych szkoleń z pierwszej pomocy stomatologicznej w aspekcie postępowania w urazach zębów dla ratowników medycznych oraz włączenia ich do programu studiów licencjackich ratowników medycznych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject dental injuries pl_PL.UTF-8
dc.subject first aid pl_PL.UTF-8
dc.subject paramedics’ knowledge pl_PL.UTF-8
dc.subject urazy zębów pl_PL.UTF-8
dc.subject pierwsza pomoc pl_PL.UTF-8
dc.subject wiedza ratowników medycznych pl_PL.UTF-8
dc.title Assessment of paramedics’ knowledge and skills on dealing with dental injuries pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Ocena wiedzy i umiejętności ratowników medycznych na temat postępowania w urazach zębów pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/medrev.2016.3.4


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje