Stężenie kwasu foliowego i homocysteiny w surowicy krwi pępowinowej w zależności od wybranych czynników środowiskowych

Abstrakt
Wstęp. Pierwszym ważnym okresem w życiu człowieka jest okres wewnątrzmaciczny. Styl życia jaki prowadzi kobieta w istotny sposób wpływa na przebieg ciąży, porodu, połogu oraz na stan zdrowia dziecka po urodzeniu i w kolejnych latach jego życia. Założenia i cel pracy. Celem pracy była ocena stężenia kwasu foliowego i homocysteiny w surowicy krwi pępowinowej noworodków po urodzeniu w zależności od wybranych czynników. Ważną składową badań stanowiła weryfikacja sposobu odżywiania się ciężarnych oraz suplementacji witaminowej. Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 88 noworodków oraz ich matek po porodzie fizjologicznym. Do badań pobierano krew pępowinową (tętniczo-żylną) w celu oznaczenia stężenia kwasu foliowego i homocysteiny z wykorzystaniem komercyjnych odczynników. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej, a jako kryterium istotności przyjęto p < 0,05. Wyniki: Analizując zachowania zdrowotne matek stwierdzono wiele nieprawidłowości dotyczących sposobu żywienia oraz suplementacji diety. Wnioski. Wyższe stężenie kwasu foliowego w surowicy krwi pępowinowej stwierdzono u noworodków płci żeńskiej, starszych matek, których ciąża trwała krócej, noworodków matek z wykształceniem wyższym, niepracujących, przyjmujących w okresie ciąży preparaty witaminowe oraz niepalących papierosów w okresie ciąży. Stężenie homocysteiny było wyższe w surowicy krwi pępowinowej noworodków matek, które nie przyjmowały witamin, matek młodszych oraz w grupie noworodków matek z wykształceniem podstawowym, zawodowym i niepracujących.
Introduction. The first important period in a person's life is an intrauterine period. The lifestyle of a woman significantly influences the course of pregnancy, childbirth, puerperium and the state of health of the baby at birth and in subsequent years of his or her life. The aim of the study. The aim of the study was to evaluate the concentration of folic acid and homocystine in umbilical cord blood of neonates at birth according to selected factors. An important component of the study was the verification of the diet of pregnant women and vitamin supplements. Materials and methods. The study was conducted on 88 newborns and their mothers after physiological delivery. The umbilical artery (arteriovenous vein) blood was collected for the determination of folic acid and homocysteine concentrations with commercially available reagents. The research tool was a questionnaire survey. The results obtained were statistically analyzed and p <0.05 was used as the significance criterion. Results: Analyzing the health behavior of mothers, there were many abnormalities concerning diet and dietary supplementation. Conclusions. Higher levels of folic acid in umbilical cord blood were found in newborns, older mothers with shorter gestations, newborn mothers with higher education, inactive mothers, vitamin recipients during pregnancy and non-smokers during pregnancy. Homocysteine concentration was higher in umbilical cord blood of maternal newborns who did not take vitamins, younger mothers or mothers with primary, vocational and non-working mothers.
Opis
Słowa kluczowe
żywienie w ciąży , suplementacja , kwas foliowy , homocysteina , krew pępowinowa , nutrition in pregnancy , supplementation , folic acid , homocysteine , umbilical cord blood
Cytowanie