Repozytorium UR

Instytucja dobrowolnego odstąpienia od popełnienia przestępstwa oraz czynnego żalu w rosyjskim prawie karnym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wróbel, Aleksander
dc.date.accessioned 2017-06-14T06:59:27Z
dc.date.available 2017-06-14T06:59:27Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 19/2016, s. 173–185 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2559
dc.description.abstract Niniejszy artykuł traktuje o instytucjach dobrowolnego odstąpienia i czynnego żalu w rosyjskim prawie karnym. Poddano w nim analizie rozwój wskazanych instytucji w kodeksach karnych obowiązujących na terenie dzisiejszej Rosji od lat sześćdziesiątych XX w. Omawiane instytucje przebyły długą drogę ewolucji od praktycznej nieobecności w ustawie karnej do zupełnej regulacji w Kodeksie karnym Rosyjskiej Federacji z 13 czerwca 1996 r. Najważniejszą cechą wyróżniającą prawo rosyjskie w tym zakresie jest podział instytucji dobrowolnego odstąpienia dotyczącej działań sprawcy przed dokonaniem przestępstwa oraz instytucji czynnego żalu, z której sprawca może skorzystać dopiero po dokonaniu przestępstwa. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article concerns both institution of voluntary withdrawal from the offense and active repentance in Russian criminal law. This article analyzes the development of above mentioned institutions in criminal codes which were in force on the territory of Russia from 60th of XX century. Described institutions have come through a long and interesting route of development from practical absence in laws concerning criminal law to the complete regulation in Criminal Code of Russian Federation enacted in 13 of June 1996. The most distinguishing feature of russian law in analyzed area is fact that division on voluntary withdrawal from the offense which is used on the stage of preparation and an attempt to commit a crime and an active repentance used when the crime is already committed. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject dobrowolne odstąpienie pl_PL.UTF-8
dc.subject czynny żal pl_PL.UTF-8
dc.subject rosyjskie prawo karne pl_PL.UTF-8
dc.subject przestępstwo pl_PL.UTF-8
dc.subject voluntary withdrawal pl_PL.UTF-8
dc.subject from the offense and active repentance pl_PL.UTF-8
dc.subject Russian criminal law pl_PL.UTF-8
dc.title Instytucja dobrowolnego odstąpienia od popełnienia przestępstwa oraz czynnego żalu w rosyjskim prawie karnym pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2016.19.11


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje