Repozytorium UR

Demokracja, państwo i prawo – podstawy, wartości i wyzwania

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Peno, Michał
dc.date.accessioned 2017-06-14T06:50:50Z
dc.date.available 2017-06-14T06:50:50Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 19/2016, s. 156–172 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2558
dc.description.abstract W filozofii prawa demokracji nie poświęca się wiele uwagi, tak jak i zagadnieniu wzajemnych relacji prawa i demokracji oraz wartościom i prawnym ograniczeniom, a także zagrożeniom demokracji. Przedmiotem artykułu jest próba zebrania wszystkich podstawowych problemów związanych z tak ujętymi związkami prawa, państwa i demokracji. Ogólna charakterystyka demokracji XXI wieku ma stać się punktem odniesienia dla analizy sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Artykuł kończą uwagi dotyczące prawnych i aksjologicznych problemów czy wyzwań XXI-wiecznej demokracji. Sformułowany i uzasadniony jest postulat oddania sprawy Trybunału w ręce rządzącego ludu (obywateli). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the philosophy of law, democracy is not paid much attention to, which is also the case with the issue of mutual relations of law and democracy as well as the values, legal restrictions and dangers of democracy. This article is an attempt to put together all the basic problems related to the relationships of law, state and democracy defined in this way. General characteristics of democracy in the 21th century is to become the reference point for the analysis of dispute over the Constitutional Tribunal. The article ends with comments on legal and axiological problems as well as challenges of the 21th century democracy. The postulate to hand over the issue of the Tribunal to the ruling people (citizens) is formulated and justified. The disputes over the Constitutional Tribunal in democracy should be seen as natural. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject demokracja pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo pl_PL.UTF-8
dc.subject ograniczenia demokracji pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo w demokracji pl_PL.UTF-8
dc.subject wymiary demokracji pl_PL.UTF-8
dc.subject filozofia prawa pl_PL.UTF-8
dc.subject democracy pl_PL.UTF-8
dc.subject state pl_PL.UTF-8
dc.subject law pl_PL.UTF-8
dc.subject law and democracy pl_PL.UTF-8
dc.subject dimensions of democracy pl_PL.UTF-8
dc.subject philosophy of law pl_PL.UTF-8
dc.title Demokracja, państwo i prawo – podstawy, wartości i wyzwania pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2016.19.10


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje