Retardacja w świadomości społecznej

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Poskrobko, Bazyli
Kostecka, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
W pracy zaprezentowano retardację w kontekście wybranych argumentów filozofii na której powinna opierać się ekonomia zrównoważonego rozwoju. Ukazano relacje między nową filozofią gospodarowania a świadomością społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem barier psychologicznych i psychicznych. Przedstawiono: (1) kategorię gospodarowania i bogactwa w ekonomii zrównoważonego rozwoju, (2) czynniki oddziałujące na kształtowanie świadomości tej nowej filozofii gospodarowania oraz (3) proces zmian w postrzeganiu retardacji przez społeczeństwo. Z myślą o konieczności dalszego tworzenia i rozwijania podstaw pod zrównoważone zarządzanie zasobami przyrody (i zasobami ludzkimi) zaprezentowano przykłady programów, edukujących dla zrównoważonego rozwoju. Ponieważ ich głównym zadaniem jest przekierowywanie sposobu myślenia i działania na nowe tory, mogą być przydatne dla promocji szeroko pojętej retardacji wykorzystywania zasobów, sił, walorów i usług środowiska.
The paper presents retardation in the context of the selected arguments of philosophy which should be the basis for the economy of sustainable development. It shows the relationship between the new management philosophy and social awareness, with particular emphasis on the psychological and mental barriers. The authors show: (1) the category of management and wealth in the economy of sustainable development, (2) factors affecting the development of the consciousness of this new philosophy of management, and (3) the process of change in the perception of retardation by the society. Thinking about the further creation and development of the foundations for the sustainable management of natural resources (and human resources) several examples of national and international programs are presented. Because their main task is to change the way of thinking and everyday behavior, they can be useful for promoting the retardation of resources, strengths, values and ecosystem services of the environment.
Opis
Słowa kluczowe
retardacja , gospodarowanie , bogactwo , kształtowanie świadomości , retardation , management , wealth , awareness raising
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 145–160